Penser Access & Future by Carnegie

Materialet på denna webbplats har tagits fram av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) enbart i informationssyfte. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och tillhandahålls utan hänsyn till dina investeringsmål eller personliga omständigheter. De åsikter som uttrycks i rapporterna representerar endast analytikerns aktuella åsikter och kan komma att ändras.

All information, inklusive faktapåståenden, som finns i materialet på denna webbplats har inhämtats och sammanställts i god tro från källor som ansetts vara tillförlitliga. Dock görs ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, av Carnegie beträffande fullständigheten eller noggrannheten i dess innehåll, och den ska inte betraktas som bestämmande eller ersätta ditt eget välgrundade, oberoende omdöme. Läsare uppmanas att basera sina investeringsbeslut på sådana undersökningar som de anser nödvändiga. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, accepterar Carnegie inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust som uppstår från användningen av materialet på denna webbplats.

Carnegie, dess koncernbolag eller anställda kan köpa eller sälja, hålla långa eller korta positioner i, eller agera som huvudman i, de finansiella instrument som hänvisas till på denna webbplats eller kan från tid till annan utföra eller försöka utföra investment banking eller andra tjänster till de företag som nämns på denna webbplats.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats görs tillgänglig under förutsättning att den kvalificerar sig som en acceptabel mindre icke-monetär förmån enligt dina tillämpliga lokala regler och föreskrifter. Det är ditt ansvar att verifiera efterlevnad av sådana lokala regler och föreskrifter.

Materialet på denna webbplats är avsett endast för professionella investerare bosatta i EES-medlemsstater och Storbritannien. Särskilt gäller att rapporterna inte får distribueras till jurisdiktioner där sådan distribution skulle vara olaglig.

Ja, jag bekräftar att jag har läst ovanstående ansvarsfriskrivning, att jag är bosatt i en EES-medlemsstat eller Storbritannien och medveten om att materialet är avsett endast för professionella investerare.

Lämna