Förändrade 3:12-regler – så ser förslaget ut

I dag har utredningen om nya 3:12-regler gällande bekattning av kvalificerade aktier i fåmansföretag överlämnats till regeringen. Carnegie Privatbanks skattegrupp ger dig en första sammanfattning av förslaget. 


Förlaget i korthet:

 •  Ingen ”konfiskering” av gamla gränsbelopp, det vill säga ingen reducering av sparat utdelningutrymme.
 • Sänkning av årligt schablonbelopp enligt förenklingsregeln till 1,75 inkomstbasbelopp, det vill säga cirka 100 000 kronor (i dag cirka 160 000 kronor).
 • Förbud att beräkna gränsbelopp i ett bolag om man i ett annat bolag använt sig av förenklingsregeln.
 • Ökning av skattesatsen för lågbeskattad utdelning från 20 till 25 procent.
 • 100 basbelopp tjänstebeskattning ovanför gränsbeloppet för både utdelning och kapitalvinst.
 • Sänkning av skattesatsen från 30 till 25 procent för både utdelning och kapitalvinst ovanför tjänstebeskattningen – en för fåmansbolagsägaren positiv förändring. 
 • Kravet på egen lön höjs från 6 basbelopp + 5 procent till 8 basbelopp + 5 procent, det vill säga cirka 498 000 kronor.
 • Beloppet på egen lön för att alltid kunna nyttja löneunderlag höjs från nuvarande 9,6 basbelopp (569 280) till 15 basbelopp, det vill säga nästan 900 000 kronor per år.
 • Löneunderlaget sänks från nuvarande 50 procent av kontant utbetald lön till enbart 10 procent på lön upp till 8 inkomstbasbelopp och 25 procent på lön mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp, men 50 procent är kvar på lönebelopp överstigande 60 inkomstbasbelopp (det vill säga cirka 3 miljoner kronor)
 • Kravet på ägande av mer än 4 procent i bolaget tas bort.
 • Underlättande av generationsskifte i trädabolag, vilket är positivt för fåmansbolagsägaren.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Vi återkommer med analys av förslaget.

regeringens hemsida hittar du förslaget i sin helhet.