Attraktiv exponering mot ESG och långsiktiga tillväxttrender

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Teknikkonsulten Sweco har visat en imponerande motståndskraft under coronakrisen. Första halvåret har utvecklats väl med organisk tillväxt och förbättrade marginaler, trots den stora osäkerheten som pandemin har orsakat. Aktien har återhämtat sig kraftfullt sedan börsbotten och utvecklats betydligt bättre än övriga börsen. Sweco tickar i alla boxar vad gäller gynnsamma tillväxtutsikter, marginalexpansion och ESG-exponering. Rabatten relativt andra högprofilerade ESG-företag är fortfarande för stor och vår bedömning är att det finns mer att ge i aktien.

Europas största teknikkonsult Sweco har svängt rejält på börsen i år: Från en stor förlorare i börsraset till en kursdubbling på knappt fyra månader. I skrivande stund har aktien klättrat drygt 30 procent sedan årsskiftet. Verksamheten har utvecklats betydligt bättre än befarat, vilket årets kvartalsrapporter har bevisat.

I den inledande fasen av coronakrisen var vår bedömning att såväl omsättningstillväxt som EBITA skulle ta stryk i år. Efter en mycket övertygande halvårsrapport, med positiv organisk tillväxt i andra kvartalet och EBITA-tillväxt på 17 procent, är vår bedömning att 2020 blir betydligt bättre än tidigare befarat och landar på 5 procent högre omsättning jämfört 2019 samt med en bibehållen marginal.

Bolaget har en attraktiv exponering mot stora samhällstrender såsom anpassningar för att minska klimatpåverkan, befolkningstillväxt, urbanisering och hållbar transporter. Även om bostadsbyggandet har bromsat in på flera marknader har infrastrukturprojekt och offentliga investeringar kompenserat relativt väl. Offentlig sektor utgör cirka hälften av omsättningen, vilket stabiliserar efterfrågan för Swecos tjänster.

Sweco har dessutom vuxit kraftigt ute i Europa de senaste åren, inte minst via förvärv som är en viktig del av Swecos tillväxtstrategi. Sedan Sweco börsnoterades 1998 har bolaget förvärvat över 100 bolag av varierande storlek, inklusive stora förvärv som nederländska Grontmij 2015.

Utöver en historisk organisk tillväxttakt på i genomsnitt 5 procent per år har förvärv bidragit med 9 procent tillväxt per år sedan 2006. Sweco har en stark finansiell ställning och låg nettoskuldsättning på 0,5 gånger rörelseresultatet (EBITDA) . Förutsättningarna för en fortsatt aktiv förvärvsstrategi är därmed goda. Även om konsultmarknaderna i Norden är relativt konsoliderade, finns det stor förvärvspotential i väsentligt mer fragmenterade marknader som Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Våra vinstprognoser inkluderar dock inte någon M&A-potential, som historiskt har varit en mycket viktig tillväxtkomponent i Sweco.

Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 550 SEK, som baseras på en relativ- och kassaflödesvärdering. Vår bedömning är att Swecos starka ESG-profil, långsiktiga marginalpotential och gynnsamma tillväxtutsikter i det medellånga perspektivet motiverar en EV/EBITA-multipel på 29x. Applicerat på våra prognoser för 2020-21 landar det motiverade värdet på 550 SEK per aktie, vilket också är vår riktkurs.

Givet Swecos stora exponering mot starka sekulära tillväxttrender såsom befolkningstillväxt, urbanisering, hållbara transporter och anpassningar för att minska klimatpåverkan, anser vi att det är relevant att jämföra Sweco med andra högprofilerade ESG-företag. Vår målmultipel på EV/EBIA 29x motsvarar fortfarande en rabatt på 10-15 procent relativt jämförelsegruppens  genomsnitt. Aktien är fortsatt köpvärd.

Sweco – Attraktiv exponering mot stabila och långsiktiga tillväxttrender (Köp med riktkurs 550 SEK)

 Europas största teknikkonsult med en aktiv M&A-strategi

 • Attraktiv exponering mot starka sekulära tillväxttrender såsom anpassningar för att minska klimatpåverkan, befolkningstillväxt, urbanisering och hållbar transporter
 • Historisk organisk tillväxttakt på i genomsnitt 5 procent per år kompletterat med 9 procent tillväxt per år från förvärv sedan 2006
 • Aktiv förvärvsstrategi med över 100 förvärv sedan börsnoteringen 1998
 • Stark finansiell ställning och flera stora fragmenterade konsultmarknader ute i Europa skapar fortsatt M&A-potential
 • Stark ESG-profil, långsiktig marginalpotential och gynnsamma tillväxtutsikter i det medellånga perspektivet talar för aktien
 • Köp med riktkursen 550 SEK

 

     Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

     Skriv upp dig här 


     Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 oktober kl.09:33.

     Viktig information

     Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

     Potentiella intressekonflikter

     Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

     Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.