Nordic Waterproofing – övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing (NWP) har via en stabil organisk tillväxt genererat robusta kassaflöden som har använts för att finansiera förvärv inom närliggande områden. Sedan 2017 har bolaget genomfört åtta förvärv, som tillsammans adderar 35 procent av bolagets omsättning. Vår bedömning är att NWP förtjänar en högre värdering baserat på bolagets framgångsrika historik av förvärv och vinsttillväxt.

NWP är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. NWP kontrollerar tillsammans med konkurrenten Icopal cirka 70-80 procent av marknaden i Sverige, Finland och Danmark, där den senare utgör NWP:s största enskilda marknad.

Den senaste tolvmånadersperioden omsatte bolaget drygt 2,9 miljarder kronor och rörelseresultatet var 222 miljoner kronor, motsvarande en ebit-marginal på 7,6 procent. Verksamheten har två ben där Products & Solutions står för drygt 70 procent av omsättningen och ännu högre andel av rörelseresultatet. Resterande del utgörs av Installation Services.

Tätskiktsmarknaden utgör en relativt liten del av byggmarknaden och följer typiskt sett svängningarna i byggkonjunkturen, för både nybyggnationer och renoveringar. Renoveringsmarknaden utgör drygt 60 procent av NWP:s totala omsättning, vilket har en stabiliserande effekt på resultatutvecklingen i en sämre byggkonjunktur.

Marknaden är mogen med inträdesbarriärer i form av investeringar i nya tillverkningsenheter för bitumenprodukter. Bitumenfabriken måste ligga nära slutmarknaden eftersom transportkostnaden jämfört med produktkostnaden är relativt hög för bitumenbaserade produkter.

Andra kvartalet övertygade med en organisk tillväxttakt på 6 procent samt ytterligare 13 procent från förvärv. Råvarumaterial utgör en stor del av tätskiktsprodukternas totala produktionskostnad och påverkas därför mycket av fluktuationerna i råvarupriserna. I nuläget är råvarupriserna gynnsamma. Bitumenpriset säkrades på attraktiva nivåer för Q2-Q4 2019.

NWP har en hög free cash flow-yield, som förutom att användas till nya förvärv även går till en generös utdelning på minst 50 procent av nettovinsten. I nuläget motsvarar den en direktavkastning på knappt 6 procent, vilket är attraktivt. Vår bedömning är att skuldsättningen (nettoskuld/ebitda) hamnar på 2,1x vid utgången av 2019, vilket är en bit under bolagets finansiella mål om max 3x. Det innebär att nya förvärv kan bli aktuella under 2020.

Vår riktkurs 95 SEK motsvarar EV/EBIT 11x på 2020 års prognoser, vilket är i linje med jämförbara bolag i Norden och en liten premie jämfört med internationella dito. NWP:s övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt motiverar en högre värdering.

  Nordic Waterproofing – övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt (Köp, riktkurs 95 SEK)

  • Välskött bolag med en stark position på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa
  • Växer organiskt och via förvärv, finansierat via ett stabilt kassaflöde
  • Stor exponering mot renoveringsmarknaden, som utgör drygt 60 procent av omsättningen
  • Gynnas kortsiktigt av lägre råvarupriser
  • Skuldsättning möjliggör fortsatta förvärv under 2020
  • Övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt
  • Generös utdelningspolicy med hög direktavkastning
  • Låg värdering och oförtjänt rabatt relativt jämförbara bolag

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 25 juli kl. 13:20.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.