Övertygande serieförvärvare med rabattvärdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Det snabbväxande installationsbolaget Instalco har via en aktiv förvärvsagenda vuxit mycket snabbt de senaste fem åren, dessutom med en lönsamhet bland de bättre i branschen. Synen på Instalco som en serieförvärvare har stärkts de senaste åren, givet att den justerade vinsten per aktie har vuxit med i genomsnitt 31 procent per år de senaste tre åren. Marknaden är fragmenterad, bolagets förvärvspipeline är stark liksom balansräkningen och vinsten per aktie kommer sannolikt att växa tvåsiffrigt de närmaste åren, trots något svagare konjunkturutsikter. Bolagets övertygande förvärvshistorik har successivt ökat aktiemarknadens förtroende för Instalco och uppvärdering av aktien. Serieförvärvarens vinsttillväxt har de senaste åren varit högre än jämförbar grupp av svenska serieförvärvare, men aktien handlas trots det med rabatt, vilket har skapat ett intressant läge i aktien.

Instalco är en serieförvärvare, populärt även kallat compounder på aktiemarknaden. Det snabbväxande installationsbolaget företagsbygge inleddes 2014. Tillväxtstrategin är tydlig och bygger till stor del på förvärv av relativt små, lönsamma bolag med en stark lokal förankring. De förvärvade bolagen är specialiserade installationsbolag inom värme, sanitet, el, ventilation, kyla och industri.

Idag finns 82 bolag i företagsgruppen. Under 2020 har 15 bolag förvärvats, som adderar totalt 1,1 miljarder kronor i årlig omsättning. Det är över målsättningen att förvärva bolag som tillsammans adderar mellan 600 och 800 miljoner SEK i omsättning per år.

Instalco förvärvar bolag för typiskt sett cirka 5 gånger vinsten. Den decentraliserade strukturen är en hörnsten i strategin, men vissa synergier finns inom administration och inköp. Sammantaget ger det goda förutsättningar för värdeskapande, givet att aktiemarknaden normalt sett värderar vinsterna väsentligt högre än de multiplar som Instalco betalar för sina förvärv.

Huvudmarknaden Sverige utgör cirka 75 procent av omsättningen och resterande del hämtas hem i expansiva storstadsregioner i Norge och Finland. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) har de senaste åren legat något över det finansiella målet på minst 8 procent, vilket är toppklassmarginaler jämfört med konkurrenter i branschen. Vinsten per aktie har vuxit med i genomsnitt 31 procent per år de senaste åren, betydligt högre än jämförbara bolag.

Instalcos marknad är fragmenterad och Carnegie Analys bedömer att det finns goda förutsättningar att fortsätta förvärva små, högkvalitativa installationsbolag med god lönsamhet även framöver. Nettoskuldsättningen var vid utgången av tredje kvartalet 1,4x EBITA, vilket är under kapitalstrukturmålet på 2,5x. Tillsammans med det stabila kassaflödet möjliggör det fortsatt hög M&A-aktivitet.

Trots den rådande pandemin, uppvisade Instalco fortsatt hög omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet. Vd Per Sjöstrand flaggade dock för att marknaden fortfarande är mycket svårbedömd och effekten på serviceverksamheten har varit negativ. Den totala orderstocken i bolaget är dock stark.  

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 253 SEK. På Carnegie Analys prognoser för 2021 och dagens aktiekurs 214 SEK värderas Instalco till EV/EBITA 18,8x jämfört med 21,3x för jämförbara svenska serieförvärvare. Instalcos värdering är attraktiv givet historiken av att växa vinsten per aktie snabbare än jämförbara bolag samt att förvärvsutsikterna är fortsatt goda.

Vi ser dessutom potential för aktiekursen att nå 350 SEK inom en tvåårsperiod i ett fortsatt positivt scenario. Det förutsätter att Instalco fortsätter att förvärva enligt bolagets mål (addera förvärv 6-800 miljoner kronor per år) och till samma historiska förvärvsmultiplar (5x EBITA) samt att värderingsmultipeln hamnar på samma nivå som jämförbara svenska serieförvärvare.

Instalco – Övertygande serieförvärvare med rabattvärdering (Köp med riktkurs 253 SEK)

 • Snabbväxande installationsbolag inom värme, sanitet, el, ventilation, kyla och industri
 • Tydlig tillväxtstrategi med förvärv av små, lönsamma bolag med en stark lokal förankring som ska addera en omsättning på 6-800 miljoner kronor per år
 • Vinsten per aktie har vuxit med i genomsnitt 31 procent per år de senaste åren
 • Lönsamheten ligger i övre delen jämfört med konkurrenter i branschen
 • Stark förvärvspipeline och balansräkning möjliggör fortsatt hög M&A-aktivitet 
 • Aktien handlas med rabatt relativt jämförbar grupp av svenska serieförvärvare, trots högre vinsttillväxt i Instalco
 • På dagens aktiekurs värderas aktien till EV/EBITA 18,8x vår prognos för 2021, vilket är rabatterat jämför med jämförbara bolag på 21,3x
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 253 SEK

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 16 november kl.06:03.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.