Instalco – Bevisad tillväxtstory på attraktiva värderingsnivåer

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Snabbväxande installationsbolaget Instalcos företagsbygge inleddes 2014. Tillväxtstrategin är tydlig och bygger till stor del på förvärv av relativt små, lönsamma bolag med en stark lokal förankring. De förvärvade bolagen är specialiserade installationsbolag inom värme, sanitet, el, ventilation, kyla och industri. Målsättningen är att förvärva bolag som tillsammans adderar mellan 600 och 800 miljoner SEK i omsättning per år. Idag finns 71 bolag i företagsgruppen, varav 19 förvärvades under 2019.

Instalco förvärvar bolag för typiskt sett cirka 5 gånger vinsten. Den decentraliserade strukturen är en hörnsten i strategin, men vissa synergier finns inom administration och inköp. Sammantaget ger det goda förutsättningar för värdeskapande, givet att aktiemarknaden normalt sett värderar vinsterna väsentligt högre än de multiplar som Instalco betalar för sina förvärv.

Större delen av omsättningen hämtas hem på huvudmarknaden Sverige (74 procent) och resterande del i expansiva storstadsregioner i Norge och Finland. Den justerade rörelsemarginalen (EBITA) har de senaste åren legat något över det finansiella målet på minst 8 procent. Det är toppklassmarginaler jämfört med konkurrenter i branschen.

Installationsbolag som Instalco kommer in sent i byggprojekten och ger relativt goda möjligheter att parera konjunktursvängningar. Jämfört med konkurrenterna har Instalco dock en lägre andel serviceverksamhet, vilket typiskt bidrar med att jämna ut svängningar i efterfrågan. Instalco ambition är därför att öka dagens serviceandel från 15 procent till 25 procent av omsättningen, bland annat via förvärv. En ökad serviceandel kan även bidra till den organisk tillväxten, som i Instalco uppgick till 4 procent för helåret 2019 varav 6 procent i fjärde kvartalet.

Instalcos marknad är fragmenterad och Carnegie Analys bedömer att det finns goda förutsättningar att fortsätta förvärva små, högkvalitativa installationsbolag även framöver. Nettoskuldsättningen var vid utgången av 2019 1,7x EBITA, vilket är under kapitalstrukturmålet på 2,5x. Tillsammans med det stabila kassaflödet möjliggör det fortsatt M&A-aktivitet.

Givet utvecklingen de senaste fem åren, har Instalco adderat cirka 1 miljard SEK i omsättning per år via förvärv. I våra prognoser har vi inkluderat halva den potentialen, det vill säga tillskott från förvärv på 500 miljoner SEK per år, vilket motiverar vår riktkurs 144 SEK. På Carnegie Analys prognoser för 2020 och aktiekursen 111 SEK värderas Instalco till EV/EBITA 12,4x och med ett FCF-yield (fria kassaflödesavkastningen) på 7,2 procent.

Det finns potential för att aktiekursen kan fördubblas sett över en fyraårsperiod, givet att Instalco fortsätter att förvärva cirka 1 miljard SEK i omsättning per år. Detta scenario förutsätter oförändrade förvärvsmultiplar. Med det starka kassaflödet minskar Instalcos nettoskuld/EBITDA till och med något i detta scenario. I avsaknad av förvärv skulle Instalco nästan ha nettokassa 2022.

  Instalco – Bevisad tillväxtstory på attraktiva värderingsnivåer (Köp, riktkurs 144 SEK)

  • Snabbväxande installationsbolag inom värme, sanitet, el, ventilation, kyla och industri
  • Tydlig förvärvsstrategi av små, lönsamma bolag med en stark lokal förankring med ambition att addera 600-800 miljoner SEK per år
  • De senaste fem åren har Instalco adderat cirka 1 miljard SEK i omsättning per år via förvärv
  • Förvärvar för typiskt sett 5 gånger vinsten, aktiemarknaden värderar normalt sett detta väsentligt högre
  • Ambition att öka service som andel av omsättning, vilket bidrar till att jämna ut svängningar i efterfrågan
  • Justerad rörelsemarginal stabilt kring det finansiella målet 8 procent de senaste åren
  • Ett tillskott från förvärv på 500 miljoner SEK (hälften av historiska tillskottet), motiverar vår riktkurs på 144 SEK.
  • Vi rekommenderar Köp, med riktkursen 144 SEK

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 mars kl.13:08.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.