Aktiva valet ska hitta guldäggen

Carnegie Private Banking startar en temaorienterad global aktieportfölj med hållbarhetsprofil. Den ansvarige förvaltaren Jonas Victorsson berättar om sin placeringsfilosofi.

Carnegie utökar sin förvaltning och lanserar en temaorienterad global aktieportfölj, Global Stock Picking, med hållbarhetsprofil för att möta en ökad efterfrågan, särskilt från stiftelser och institu­tioner. Ansvarig för den aktivt för­valtade aktieportföljen är Jonas Victorsson, som har arbetat med globala aktier i över 20 år.

Varför startar Carnegie en global aktieportfölj?

– Det finns en konkret efter­frågan på en aktieurvalsportfölj, att komplettera de befintliga pro­dukterna med, från särskilt stif­telser och institutioner. Det följer också en trend i branschen, med breddade investeringsuniversum och ökade möjligheter att inves­tera utanför hemmamarknaden. I grunden är det digitaliseringen som gjort bolag mer genuint glo­bala och ökat investerares möjlig­heter att vara lokaliserade obero­ende av var börserna ligger.

Hur går ditt aktieurval till?

– Målet är att ha 30–50 inne­hav i portföljen. Min filosofi är att aktivt urval handlar om att göra det som inte går att göra med bre­dare produkter. I grunden finns en temaorientering när det gäller att identifiera områden med starkast tillväxt. Vi lever i en exceptionell tid där vissa teman visat sig kunna överraska förväntningarna väl­digt länge, till exempel hur handel och reklam migrerat till internet. Just nu är överflyttningen av företagens datorer till molnet hetare än någonsin, trots att det verkli­gen inte är något nytt tema.

Vilken typ av bolag letar du efter?

– Idealet är att finna bolag inom växande områden där de kan för­svåra för konkurrenter att etablera sig genom att bli en plattforms­standard. Sådana guldägg värps inte varje dag, men tenderar att kunna överträffa förväntningarna under en lång tid. De stora inter­netplattformarna är exempel på detta. Samtidigt gäller det att finna det bästa sättet att få betalt för ett tema, vilket ofta skiftar.

Hur investerar du i teman?

– Det är långt ifrån alltid bäst att investera i slutprodukten eller -tjänsten. Då alla teman i dag krä­ver elektronik och halvledare, kan investeringar på detta område vara ett effektivare sätt att få expone­ring. När jag studerar andra glo­balportföljer slås jag av att denna sektor sällan representeras av andra bolag än de mest kända vin­narna (Nvidia, ASML och TSMC). När det gäller elbilar kommer halv­ledare och råvaror att vara särskilt viktiga, givet den ökade intelligen­sen i bilen och att de kräver ett ton mer material per bil.

Synen på tech-jättarna

och Global Stock Picking

Lyssna på avsnittet

Hållbarhetstrenden (ESG) har drivit upp bolagsvärderingarna. Ökar därmed risken för att den långsiktiga portföljavkastningen försämras?

– Värderingarna är generellt höga, vilket kan vara ett hinder för börsen. Vi har sett stor volati­litet inom hållbar teknik. Bolagsuniversumet är tämligen begrän­sat. Det är viktigt att inte slarva med kraven på att etableringshinder är grunden för att en lång­siktigt stark aktieutveckling ska vara möjlig. Att sol- och vindkraft fallit i pris beror på stark konkur­rens och enkel teknologi. Jag tror att energilagring och vätgas gyn­nas av höga och volatila elpriser, men det är komplicerade system att bygga, och aktierna värderas till 20 gånger dagens intäkter, trots att de noterade bolagen är i väldigt tidig fas. Tesla är i dag den klara ledaren inom elbilar, men detta är också aktiemarknadens tydliga syn.

Hur motiverade är ESG-premier?

– ESG har många dimensioner. I längden måste det kunna över­sättas till att ett bolag har expone­ring mot växande marknader med god lönsamhet. Nya bolag kan ha fördelen att de har mindre att för­lora och är mer snabbfotade. Med kapitalmarknadens ESG-fokus går det att starta även kapitalinten­siva verksamheter från noll i dag. Samtidigt är till exempel elektri­fiering ingen ny teknologi, utan bolag med lång erfarenhet bör ha goda möjligheter att konkurrera. Hajper kring specialiserade bolag kan göra en strategi baserad på att finna traditionella bolag med upp­värderingspotential mer lönsam.

”Det är långt ifrån alltid bäst att investera i slutpro­dukten.”

Ska förvaltare exkludera bolag som agerar ohållbart ur sina portföljer, eller försöka påverka dem?

– Har man möjlighet att påverka är det ett svårslaget verktyg, men få har den styrkan. Exkludering är ett trubbigt verktyg som reducerar det investeringsbara bolagsuniver­sumet. I en koncentrerad global aktieportfölj är det dock väldigt få aktier som kvalar in. Ribban läggs högt och har bolaget verksamhet med tveksamheter inom hållbar­het är framtiden grumligare. Se­dan är det också ett val att många kunder endast vill tjäna pengar på metoder som är hållbara.

Jonas Victorsson inledde karriären som aktieanalyti­ker på Nordea. De senaste 20 åren har han arbetat som global aktie­förvaltare på Tredje AP-fon­den, Robur och Första AP-fon­den. Han har ansvarat för globala ESG-mandat med fokus på stora och medelstora bolag. Jonas Victorsson tilllämpar bottom up-analys, med bedömning av enskilda

Författare

Jonas
Elofsson

Börsredaktör

Relaterade artiklar

Klibbiga prishöjningar
Allokering

Klibbiga prishöjningar

Månader med särskilt hög inflation går snart ur statistiken. Men faran är inte över för...

Oron är här
Allokering

Oron är här

Centralbankerna har vaknat till slut. Hög inflation urholkar redan konsumenternas plånböcker. Vinsterna är ännu höga,...