Allokering i en stökig omvärld

Dragkampen på börsen fortsätter där en svag konjunktur och vinstrisker står mot ett starkt stöd från det låga ränteläget och mer centralbanksstimulanser. I vår allokeringsstrategi, presenterad i vår senaste strategirapport, minskar vi andelen räntebärande tillgångar till undervikt och ökar aktieandelen till neutral.

Konjunkturen blir alltmer sårbar. Även om konjunkturuppgången har pågått ganska länge jämfört med tidigare, så har tillväxten nått betydligt lägre i den här uppgången. Detta trots centralbanksstimulanser av historiska mått och trots att det har byggts upp en hög skuldsättning i företagssektorn i Europa, bland hushållen i Sverige och i offentlig sektor på sina håll i Europa. Den kraftiga räntenedgången har svängt över pendeln till fördel för aktier jämfört med räntebärande investeringar, som vi underviktar. Vi är fortsatt negativa till statsobligationer men gillar dock europeiska bankkapitalobligationer, så kallade Coco-obligationer samt tillväxtmarknadsobligationer och kinesiska obligationer. Det är några av slutsatserna i vår senaste strategirapport ”Hitta energin”.

Vår neutrala aktieposition baseras på att vi tror på en hygglig aktieutveckling framöver om än med stora slag. Vi behåller undervikt för Sverige, som är extra sårbart för en svag industrisektor, inte minst fordonsindustrin och ett svagt Europa samt Brexit i allmänhet. Inom utländska aktier har vi övervikt och är vi strukturellt överviktade tillväxtmarknader. Vår långsiktiga favorit är frontier markets, underanalyserade och inte så flödesstyrda marknader som erbjuder god riskjusterad avkastning.

I den här miljön har vi behållit vikten mot alternativa investeringar och finansierat uppviktningen av aktier helt från räntebärande investeringar. De traditionella hedgefonderna är allt mindre intressanta då de alltför ofta visar sin marknadsrisk vid fel tillfälle, det vill säga när marknaden går ner. Det senaste året har vi därför minskat andelen hedgefonder för att minska portföljens samvariation med aktier. Vi rör oss i stället mer mot andra alternativa investeringar. Det finns nischer där tillgången till kapital fortfarande är begränsad, avkastningen inte har mycket att göra med finansmarknaderna och korta positioner kan fungera som motvikt vid en börsnedgång (hedge).

Vi adderar realtillgångar som kraftförsörjning, fastigheter, infrastruktur etc. I vår temaportfölj har vi köpt guld som ett skydd mot konjunkturosäkerhet eftersom ädelmetaller gynnas av dagens minusräntor. Vi har också tagit exponering mot temat ”Energi i omvandling”, där förnybar energi är ett område som kommer gynnas.

Sedan tidigare har vi inom alternativa investeringar även exponering mot bland annat handelsfinansiering (trade finance), arbitrage i budsituationer (merger arbitrage) och försäkringsobligationer (cat bonds), som alla är temainvesteringar från tidigare strategirapporter.

Summering över aktuell allokering för en exempelportfölj med medelrisk:

  • Utländska aktier – övervikt
  • Svenska aktier – undervikt
  • Räntebärande investeringar – undervikt
  • Alternativa investeringar – viss övervikt

Kontakta din rådgivare för information om allokering och specifika placeringsalternativ.