Hur beskattas återtagande av utdelning?

Flera företag har beslutat om att slopa eller senarelägga årets utdelning på grund av den ekonomiska osäkerheten som coronapandemin har skapat. Vissa företag har redan haft bolagsstämma där man fattat beslut om utdelning men ännu inte har betalat ut eller beslutat om att utlämnad utdelning skall återbetalas. Carnegie Private Bankings skattesrådgivare Björn Ohlsson belyser de skattemässiga konsekvenserna som dessa olika scenarier får.

Under våren har många styrelser dragit tillbaka tidigare utdelningsförslag. Bolagen hänvisar till den ökade ekonomiska osäkerheten som coronapandemin har skapat. Vilka skattemässiga konsekvenser får det?

Skatteverket anser att om en aktieägare avstår från en beslutad utdelning eller betalar tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl än att utdelningsbeslutet klandrats och upphävts på civilrättsliga grunder, är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den har varit disponibel.

När skall en utdelning beskattas?

Skattskyldigheten för utdelningsinkomster följer den så kallade kontantprincipen. Detta innebär att en utdelning skall beskattas det år då den skattskyldiga kan disponera över utdelningen. Denna tidpunkt fastslås på bolagsstämman. Om någon sådan tidpunkt inte kan fastslås, anses utdelningen vara tillgänglig direkt, och då skall den beskattas direkt.

När betraktas en utdelning som disponibel från ett avstämningsbolag?

Med ett avstämningsbolag avses ett aktiebolag vars aktier är registrerade i ett avstämningsregister. Ett sådant register administreras av en värdepapperscentral som till exempel Euroclear (tidigare VPC). Börsnoterade bolag tillhör denna kategori.

En utdelning på aktier i ett avstämningsbolag skall tas upp till beskattning det beskattningsår då utdelningen har utbetalats och därmed mottagits av aktieägaren. Rätt till utdelning på aktie i avstämningsbolag har den person som på avstämningsdagen är införd som ägare till aktien i avstämningsregistret.

För avstämningsbolag ska en beslutad utdelning i normalfallet betalas ut omedelbart efter avstämningsdagen. Aktieägare som är behörig att ta emot beslutad utdelning har dock ingen möjlighet att få den utbetald innan värdepapperscentralen kan verkställa utbetalningen. Utbetalningen kan därför inte anses vara disponibel förrän beloppet faktiskt har mottagits.

Med anledning av ovan anser Skatteverket att en utdelning i ett avstämningsbolag skall tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital det beskattningsår då utdelningen faktiskt har mottagits av den person som är behörig att erhålla utdelningen.

Låt oss ta ett exempel. Birger Bambi äger andelar i avstämningsbolaget LM Andersson AB.  Bolagsstämman hålles i december år 1 då man fattar beslut om utdelningens storlek och tidpunkten för avstämningsdagen. Behörig att ta emot utdelningen är den som på avstämningsdagen den 19 december är införd i aktieboken och därmed är antecknad i avstämningsregistret. Utdelningen består av aktier i ett dotterbolag.

Den 3 januari år 2 tilldelas behöriga aktieägare andelarna i dotterbolaget.

Mot bakgrund av det anförda bör Birger anses ha åtnjutit utdelning av aktierna i LM Anderssson den dag då den utdelade egendomen – aktierna i dotterbolaget – överförts från LM Andersson till Birger och han därigenom kunnat i princip förfoga över dem, det vill säga den 3 januari år 2.

När betraktas en utdelning som disponibel från ett kupongbolag?

Ett bolag vars utdelning sker mot kupong, kallas kupongbolag och motsvarar runt 99,7 procent av våra svenska bolag. Dessa bolag för en egen aktiebok, vilket innebär att styrelsen ansvarar för att all administration av aktieboken utförs löpande och att den bevaras och finns tillgänglig.

För kupongbolag ska utdelningen betalas ut när bolagsstämman fattat sitt beslut. När bolagsstämman har beslutat om utdelning får aktieägarna en fordran på bolaget motsvarande det beslutade utdelningsbeloppet. Denna fordran är aktieägarens egendom. Bolaget kan inte längre förfoga över utdelningen eller kräva att aktieägarna ska avstå från sin fordran eller betala tillbaka utdelningen till bolaget. Skatteverket anser därför att en utdelning i pengar är disponibel på bolagsstämmodagen om bolaget är ett kupongbolag.

Om stämman beslutar att föreslagen utdelning slopas?

Om bolagsstämman beslutar, att den av styrelsen föreslagna utdelningen inte kommer att lämnas, beskattas heller inte aktieägarna för den föreslagna utdelningen. Detta eftersom aktieägarna aldrig har kunnat disponera över utdelningen.

Beslut om utdelning tas men utbetalning sker vid en senare tidpunkt?

Bolagsstämman kan också fatta beslut om att utdelningen ska göras  vid en fastställd  senare utbetalningstidpunkt. I dessa fall skall utdelningen i stället betraktas som disponibel och skattepliktig först vid dagen för utbetalningen.

Enligt Skatteverket anses dock utdelningen vara disponibel – och skattepliktig – senast dagen innan nästa årsstämma.  Det gäller även om samtliga aktieägare har accepterat ett beslut om en ännu senare utbetalningsdag

På vilka grunder kan en utdelning återbetalas utan skattekonsekvenser?

Ett beslut om vinstutdelningen som strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan klandras. Om styrelsen, vd eller annan ställföreträdare verkställer klanderbara stämmobeslut och beslutet sen upphävs, är de aktieägare som har fått utdelning återbetalningsskyldiga, om de inte har varit i god tro.

Skatteverket anser att om ett beslut om utdelning klandras och upphävs på civilrättsliga grunder ska aktieägarna inte beskattas för utdelningen. Detta gäller under förutsättning att bolaget aldrig har betalat ut utdelningen eller att aktieägaren betalar tillbaka en utbetald utdelning.

Frivillig återbetalning eller avstående från utdelningen som sker på andra grunder än civilrättsliga?

Skulle aktieägaren avstå från en beslutad utdelning eller betala tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl än civilrättsliga är utgångspunkten att utdelningen ska beskattas eftersom den har varit disponibel.

Hur skall en återbetalning på andra grunder än civilrättsliga betraktas?

En återbetalning av en civilrättsligt giltigt beslutad utdelning får behandlas som ett kapitaltillskott till bolaget.

När den fordran som aktieägaren har på bolaget omvandlas till ett tillskott kommer motsvarande belopp att anses vara aktieägarens omkostnadsbelopp för tillskottet.

Om man omvandlar fordran till ett ovillkorat aktieägartillskott skall värdet av fordran (vid omvandlingstillfället) att betraktas som en del av omkostnadsbeloppet för aktierna. Detta betyder att avdrag medges för en eventuell förlust vid en försäljning av aktierna eller om bolaget går i konkurs/likvideras.

Om man alternativt väljer att återbetalningen skall betraktas som ett villkorat aktieägartillskott och det sker en senare återbetalning av samma aktieägartillskottet, sker ingen ytterligare beskattning.