Synpunkter

Dina synpunkter som kund är mycket viktiga för oss. Vi välkomnar därför att du – om du inte är nöjd med en tjänst som Carnegie har utfört – framför dina synpunkter till oss.

Reklamationer

Om du är missnöjd med hur Carnegie har hanterat en värdepappersaffär eller hur depåförvaltningen eller annan liknande tjänst utförts, är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. För att underlätta detta är det bra om du kan ange när och till vem av oss uppdraget lämnades samt vad som sades i samband med uppdraget. Du bör i första hand framföra dina synpunkter till den person som mottog eller utförde uppdraget.

Klagomål

Om du efter en sådan första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte beaktats kan du kontakta klagomålsenheten på Carnegie, Carnegie Investment Bank AB, Klagomålsansvarig, 103 38 Stockholm.

Affärsdokumentation

Om du vill anmärka på hur en tjänst utförts, är det bra om du sparat affärsdokumentation, t ex avräkningsnotor, kontoutdrag och depåförteckningar, som du fått från Carnegie. Du bör även tänka på att dokumentera affärsuppdrag och andra instruktioner som du lämnat till Carnegie, t ex genom anteckningar, utskrift från datorskärm eller liknande.

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du anser att en reklamation eller ett skriftligt klagomål inte har resulterat i en tillfredsställande rättelse från bankens sida kan du vända dig till bankavdelningen vid Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). En prövning vid ARN kan göras om ärendet rör ett visst minimibelopp. Anmälningsblanketter till ARN och mer information hittar du på ARN:s webbplats. Begäran om ARN:s prövning måste ske inom viss tid – som bestäms av ARN – från det att du för första gången framförde ditt klagomål till banken. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten bör lösas. Sådana rekommendationer är inte bindande, men följs så gott som alltid.

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Carnegie. I sådant fall rekommenderas du att först anlita ett ombud, lämpligen advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att undersöka om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.