KONTAKTCENTER – INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om Carnegie Investment Bank AB (publ)

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie eller banken), organisationsnummer 516406-0138, med säte i Stockholm, kan kontaktas via brev, telefon eller fax på följande adress/nummer:

HUVUDKONTOR                               

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB
103 38 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS Regeringsgatan 56
TEL 08 5886 88 00
FAX 08 5886 91 38

GÖTEBORG
Box 2143
403 13 GÖTEBORG
BESÖKSADRESS Sankt Eriksgatan 6
TEL 031 743 08 80
FAX 031 13 54 02

MALMÖ
Stortorget 9
211 22 MALMÖ
BESÖKSADRESS Stortorget 9
TEL 040 665 52 00
FAX 040 665 52 01

LINKÖPING
Tanneforsgatan 3
SE-582 24 Linköping
Tel: 013-36 91 90

Behandling av personuppgifter

Reaktion AB förser oss med kontaktuppgifter till potentiella kunder som vi tror kan ha nytta av våra bank tjänster. Carnegie blir då personuppgiftsansvarig och kommer därefter behandla dina personuppgifter. Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas och vart du kan vända dig om du har några frågor.

Syftet och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna kontakta dig för att marknadsföra bankens tjänster. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Carnegies berättigade intresse av att marknadsföra bankens tjänster. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än vad som beskrivs i detta dokument.

När sker behandlingen av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter påbörjas vid första kontakt med dig antingen via mejl eller telefon.

Mottagare av dina personuppgifter

Vid mottagning av dina personuppgifter så registreras du i vår samt våra leverantörers databaser. Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till tredje land.

I ovan nämnda situationer är Carnegie personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Carnegies använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa Carnegies instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Carnegies instruktioner. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Carnegie sparar dina uppgifter upp till 18 månader efter att du har fyllt i formuläret och skickat in det till oss. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår informationsskrift som du hittar här: Almänna bestämmelser

Kontaktinformation till DPO

Information om vilka personuppgifter som behandlas av banken, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ytterligare information om bankens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dpo@carnegie.se. I de fall du vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.