Investeringssparkonto

Med Carnegie Investeringssparkonto sparar du enkelt i aktier och fonder. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du säljer dina värdepapper och du behöver inte deklarera dina affärer. I stället betalar du en årlig schablonskatt.

Du kan handla med börs- och marknadsnoterade värdepapper samt fonder enligt Carnegies utbudslista för godkända placeringar.

Investeringssparkontot (ISK) schablonbeskattas, vilket innebär att skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning (schablonintäkt) i stället för den faktiska avkastningen. Det är därmed enklare att göra omplaceringar eftersom du inte behöver tänka på om det medför några skattekonsekvenser. Schablonintäkten redovisas som en kapitalinkomst i din inkomstdeklaration. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion.

I korthet:

  • Ingen kapitalvinstskatt
  • Enklare deklaration
  • Insättningsgaranti och investerarskydd

Statlig insättningsgaranti

Enligt beslut av Riksgälden omfattas de kontanta medlen på investeringssparkontot av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Carnegie med ett belopp upp till 950 000 kronor. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Riksgälden betalar normalt ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 

Vad kan jag inte spara i?

  • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, till exempel onoterade aktier
  • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än tio procent av rösterna eller kapitalet
  • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.

En bank kan begränsa dina möjligheter att välja vilka värdepapper du vill ha i kontot trots att värdepapperna är godkända enligt lagen. Kontrollera med din bank så du är säker på att de värdepapper du vill ha i sparformen är möjliga hos dem.

Hur beräknas skatten?

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga. Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för: 

  • Värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal
  • Insättningar till kontot under året
  • Värdet av överföringar av värdepapper

Börja med att addera värdet av dina tillgångar på kontot vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året. Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag. 

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet (-0,09 procent år 2019). Det finns dock en lägre gräns på 1,25 procent som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 procent.

Med andra ord så använder du 2019 års statslåneränta om du ska deklarera för år 2020, och själva deklarationen skickas in våren 2021. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 1 procentenhet kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 procent. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

Kontakta vår skattejurist Sara Zad (sara.zad@carnegie.se) för eventuella frågor.

Produkt- och informationsblad

Produktblad

Informationsblad

Godkända placeringar