Insättningsgaranti

De kontanter som finns på depå-/konto hos Carnegie Investment Bank AB omfattas av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin täcker ett belopp upp till 1 050 000 kronor per kund. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag bankens försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ersättningen påverkas inte av att kunden också har skulder till banken.

Garantin gäller för alla kunder, såväl privatpersoner som företag.

Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Detta innebär att makar med ett gemensamt konto erhåller högst 2 x 1 050 000 kronor, det vill säga högst 2 100 000 kronor per institut.

Enligt beslut av Riksgälden omfattas tillgodohavanden på samtliga Carnegie Investment Bank ABs depåer av insättningsgarantin.

Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksgalden.se.