Vid arvsskifte prövas gåvan

Familjejuridik. Oenighet kring vad som är förskott på arv kan göra arvskiftet till en tråkig historia. Skriv gåvobrev, råder Susanne Forsman, familjerättsjurist på Carnegie Private Banking.

Fråga: Jag vill gärna hjälpa min son med kontantinsatsen till en lägenhet. Betraktas en sådan gåva som förskott på arv? Hur ska gåvan i så fall värderas den dag jag går bort? Jag har ytterligare två barn, men de är omyndiga och behöver inga pengar just nu.

Svar: Jag får ofta frågor om hur man ska tänka kring gåvor till egna barn. Huvudregeln är att alla gåvor man ger till sina barn i livstiden ska avräknas på arvslotterna den dag man själv dör (med undantag för sedvanliga presenter vid till exempel födelsedagar och jul). Tanken är alltså att rättvisa mellan barnen ska ske senast då föräldrarna avlider.

Visst är det enklast att alltid ge alla barn lika mycket, men det är inte alltid så verkligheten ser ut. Barnen har olika behov vid olika tidpunkt och föräldrarnas ekonomiska situation varierar kanske också och därmed möjligheten att hjälpa sina barn.

Det finns dock undantag från huvudregeln. En förälder kan i gåvobrevföreskriva att en gåva inte ska utgöra förskott på arv och därmed inte heller avräknas vid framtida arvskifte. Därmed kan man frångå reglerna om rättvis fördelning till viss del.

Man kanske inte vill och måste inte heller vara helt rättvis mot sina barn, men man bör ha i åtanke att barn alltid har rätt till sin laglott den dag föräldern avlider. Laglotten är halva arvslotten. Det går alltså inte att ge bort allt man äger och har till ett barn så att det inte finns något kvar till övriga barn vid kommande arvskifte.

Detsamma gäller om en förälder ger bort det mesta av sina tillgångar till en ny make eller dennes barn. De egna barnen kan då under vissa omständigheter begära återgång av gåvorna om det inte finns tillräckliga medel kvar i dödsboet för att betala ut laglotterna.

Så även om en förälder har rätt att under sin livstid ge bort hur mycket han/hon vill till vem som helst, bör man fundera över konsekvenserna av detta den dag boet slutligen ska skiftas.

En annan viktig fråga i sammanhanget är till vilket värde en gåva ska avräknas vid framtida arv. Det är du som givare som bestämmer detta, men finns det inga föreskrifter i gåvobrev eller testamente om hur avräkning ska ske är regeln att det är marknadsvärdet vid gåvans genomförande som ska avräknas.

Det kan ha gått lång tid mellan en gåva och en arvssituation och värdet på den tidigare gåvan kan ha förändrats.Till exempel kan en fastighet ha gått upp mycket i värde eller bortgivna aktier kan ha blivit värdelösa. Detta är något man får acceptera,men det är också det som det ofta blir tvist om mellan arvingar längre fram.

Även om gåva av lös egendom, exempelvis kontanter eller värdepapper, inte kräver skriftlig form är det alltid bra att upprätta ett gåvobrev och där vara tydlig med hur eventuell avräkning ska ske vid framtida arv för att undvika konflikter. Det går också att lösa genom att upprätta testamente.

Juridiken är som framgår inte okomplicerad. För att veta vad som gäller i ditt fall, ta gärna hjälp av familjerättsjurist. 

Carnegie Private Banking – där kunskap och kapital möts