Så fungerar det särskilda investeraravdraget

Investeraravdraget ska öka möjligheterna för småföretag att få nödvändig kapital för att kunna växa. Det ger privatpersoner som gör nyinvesteringar i små företag en skattelättnad på maximalt 195 000 kronor per år. 


Det så kallade investeraravdraget infördes i slutet av 2013. Det innebär i korthet att privatpersoner som investerar i små företag under vissa omständigheter kan få en skatterabatt. Avdraget gäller vid förvärv av nybildade bolag och vid investeringar i nytt aktiekapital i mindre aktiebolag, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda (se nedan).

Upp till 1,3 miljoner kronor per år i nyinvestering ger en skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kronor per person och år.

Exempel:
Framgång Snabbt AB gör en nyemission och erbjudandet innebär att man får teckna aktier för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Lars tecknar sig för 5 000 nya aktier, och han betalar 500 000 kronor för dessa. Investeraravdragets storlek blir då 250 000 kronor (hälften av 500 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 75 000 kronor (250 000 kr x 30 %), det vill säga 15 procent av investeringen.

 

Vilka bolag kvalificerar?

 • Företaget ska vara ett mindre företag som så gott som uteslutande bedriver rörelse. Bolag som bedriver ren kapitalförvaltning omfattas därför inte av avdraget.
 • Med mindre företag menas ett aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller motsvarande bolag som har fast driftsställe i Sverige.
 • Medeltalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara högst 80 000 000 miljoner kronor.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • Företaget ska under investeringsåret, eller året efter, ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor, det vill säga minst en anställd. Det kan t ex vara ägaren själv.
 • Investeraravdrag får inte göras av den (eller någon närstående) som äger eller har ägt andelar i det företag som det avser. Det gäller under perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då man förvärvar andelarna. Detta oavsett om man äger/ägde andelarna direkt eller indirekt och även om man äger/ägt andelar i ett annat företag inom samma koncern.
 • Preferensaktier är att betrakta som andelar i ett företag

 

Hur fungerar avdraget?

 • En privatperson som i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission köper aktier och betalar kontant får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Leder avdraget till underskott i kapital medges en skattereduktion om 30 procent mot inkomst av tjänst.
 • Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar köp av aktier för 1 300 000 miljoner kronor. En investerare kan få avdrag för investeringar i flera bolag per år, dock sammanlagt med högst 1 300 000 miljoner kronor.
 • Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.
 • Avdraget påverkar inte kapitalvinstberäkningen när aktierna avyttras.

Glöm inte!

 • Avdraget ska återföras om investeraren avyttrar aktierna inom fem beskattningsår närmast efter betalningsåret.
 • Återföring till beskattning ska även göras om investeraren inom samma tid tar emot en utdelning från företaget som är större än årsvinsten, beräknat utifrån ett särskilt jämförelsetal. Någon straffavgift eller ränta på det avdrag som erhållits tas inte ut vid återföring.
 • Investeraren eller närstående får under betalningsåret eller två år dessförinnan inte ha fått en utdelning överstigande årsvinsten, underprisöverlåtelser från bolaget får inte ha skett.
 • Begäran om investeraravdrag gör du på bilaga K11 (SKV 2335) till deklarationen.  Investeringar under 2017 berättigar således till skattereduktion vid taxeringen 2018.
 • Om du säljer alla aktier du fått investeraravdrag för ska hela investeraravdraget återföras. Har du sålt endast en del av innehavet ska återföring ske av så stor del av avdraget som motsvarar den sålda andelen.
 • Gåva är att likställa med avyttring när det gäller investeraravdraget och du ska då återföra ditt investeraravdrag. Du ska däremot inte redovisa eventuell vinst eller förlust, det ska göras av gåvomottagaren när denna avyttrar aktierna.
 • Investeraravdraget behöver inte återföras om andelar övergår till någon annan genom arv, testamente eller bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makans, makens eller sambons död. Det innebär att om mottagaren i sin tur avyttrar andelarna under femårsperioden, ska mottagaren återföra investeraravdraget och redovisa eventuell vinst eller förlust på avyttringen av andelarna.
 • Ditt omkostnadsbelopp påverkas inte av att du får ett investeraravdrag.

Kontrolluppgift

Det företag som har tagit emot betalning för andelar i företaget från fysiska personer och som uppfyller villkoren för investeraravdraget ska lämna kontrolluppgift om investeraravdrag (KU28). Om du inte fått någon kontrolluppgift på investeraravdraget kan du ändå begära avdrag i din deklaration även om företaget inte lämnat kontrolluppgift. Du bör dock kontakta företaget och be dem lämna kontrolluppgifter för ditt avdrag.

Om det finns någon omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdraget ska företaget också lämna kontrolluppgift (KU28). Detta gäller bara om företaget känner till omständigheten.

Läs även:

Carnegie Private Banking för entreprenörer


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts