”Investerare ska vara vaksamma på justering av kapitalskatterna”

Idag tillträder en ny regering i Sverige. Här svarar Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow på frågor om vad det nya politiska landskapet betyder för investerare och entreprenörer.

Vad betyder det nya politiska landskapet för investeringsmiljön?

-Jämfört med förra mandatperioden så försvinner en del politiska risker som investerare har levt med. Vinst i välfärdssektorn accepteras politiskt som ett exempel. Med den nya regeringens tillträde så blir det ju inget extraval och med det slipper investerare addera ytterligare en möjlig riskpunkt eller en osäkerhet under våren. Det är positivt för investeringsmiljön.

-Samtidigt får investerare leva med en osäkerhet om vad en ny regering kan åstadkomma och vilka reformer som kan genomföras. Plattformen mellan S, MP, C och L ser utgiftsorienterad ut så det finns skäl att utgå från en något mer expansiv finanspolitik. Investerare ska ha måttfulla förväntningar på stora strukturreformer under mandatperioden.

-Det är en smal regering, en skör regeringskonstellation och ett väldigt fragmenterat parlament vilket ofta gör det svårt att genomföra strukturreformer på arbetsmarknad och bomarknad.

Hur ska investerare bedöma vad som är genomförbart i den politiska plattformen?

-Pröva förslagen utifrån så kallade genomförbarhetskriterier. Vad i plattformen är juridiskt förberett, vilka förslag går att finansiera och vad går att förankra?

-Många strukturreformer i plattformen planeras till slutet av mandatperioden, programmet ser ”baktungt” ut vilket riskerar minska förslagens genomförbarhet. Vi vet helt enkelt inte vilket ekonomiskt läge vi har i slutet av mandatperioden. Ska regeringen genomföra förändringar på arbetsmarknaden är det mycket svårare om sysselsättning minskar och arbetslöshet ökar. Om räntorna stiger är det svårare att samtidigt trappa ned ränteavdragen, som exempel.

Plattformen nämner en omfattande skattereform – är inte det efterfrågat av privata investerare?

-Det beror naturligtvis på vad som är resultatet av en skatteöversyn. En omfattande skattereform rymmer både risker och möjligheter för investerare.

-Vi är i en trend med höjda kapitalskatter så en process med en större översyn av skattesystemet kan bli en plattform att fortsätta pröva förslag om höjda ägar- och kapitalskatter. 

-En stor skattereform kan skapa osäkerhet om skattesituationen i Sverige,  det kan påverka investeringsviljan negativt. Ju bredare översynen blir, desto större blir osäkerheten om resultatet.

Om värnskatten avskaffas nästa år – vad kan vara fördelningspolitiskt kompensatoriska åtgärder?

-Avskaffas värnskatten kommer det sannolikt starta en diskussion om att höja kapitalskatter och ägarskatter i det så kallade 3:12-regelverket. Det kommer sannolikt också föras fram förslag om en mer progressiv fastighetsskatt. Investerare ska vara vaksamma på förändringar av kapitalskatterna i Sverige.

-Just vad gäller förändringar av ISK har de fyra partierna i regeringskonstellationen helt olika uppfattningar om riktningen, så lättast att komma överens om är sannolikt status quo.