”Helt nödvändigt att beakta hållbarhet”

Hållbarhet är en integrerad del av investeringsverksamheten på Carnegie Private Banking. Johan Voss-Schrader, chef för diskretionär portföljförvaltning , berättar mer om bankens syn på miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Hur ser Carnegie Private Banking på hållbarhet?
– Vi anser att det är helt nödvändigt att ta ESG (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i beaktande när man överväger en placering. I investeringshänseende handlar det om att minska risken. Företag som tar hänsyn till hållbarhet tenderar nämligen att ha bra kontroll på sin verksamhet och vara bra investeringar, eftersom de inte tar nödiga risker. Motsatsen är Volkswagen 2015. I bolaget fanns uppenbart en osund företagskultur som fick miljömässiga konsekvenser. Och detta visade sig vara en direkt investeringsrisk– aktien dök 40-45 procent när ”Dieselgate” briserade, säger Johan Voss-Schrader, chef för diskretionär portföljförvaltning (bilden nedan).

Måste man offra riskjusterad avkastning när man investerar hållbart?
– Inte om det görs på rätt sätt. Vår ansats är inte att exkludera hela branscher, utan att välja best in class i alla sektorer – företag som är så hänsynstagande som möjligt, även i verksamheter som är eller kan vara skadliga.

Hur gör ni då?
– Utmaningen för oss är att vi till mycket stor del investerar utanför Sverige via utländska fondförvaltare. Vi har med andra ord ingen direktkontakt med bolagen, utan måste se till att de externa förvaltare som vi anlitar ser både risker och möjligheterkopplade till hållbarhetsfrågor.

Hur säkerställs det?
– När vi överväger att anlita en ny förvaltare ställer vi frågor kring ESG. Det ger en rätt bra bild av deras inställning. Sedan låter vi det globala konsultföretaget ISS-Ethix göra en ESG-screening av fondernas innehav, och ber förvaltaren förklara eventuella avvikelser. Om förvaltaren har en pågående dialog med bolagsledningen, kan det ändå vara okej att investera– påverkansarbete är ju bättre än exkludering. Men om ett betydande innehav inte förklaras på ett tillfredsställande sätt, kan det blir svårt att investera.

Hur är synen på hållbarhet utanför Sverige?

– Hållbarhet kommer på bred front i Europa och många förvaltare är redan duktiga. Vi ser även gröna skott i Asien och i någon mån i USA, även om man där är mest intresserad av bolagsstyrning och möjligen sociala frågor. Sämre är det med miljöhänsyn.

– Aktiefonder har kommit längst med hållbarhet, medan hedgefonder och fonder med statsskuldpapper är mer yrvakna. Företagsobligationer ligger någonstans däremellan. Men det går i dag faktiskt att investerahållbart i alla tillgångsslag.

 

I korthet: Hållbarhet i förmögenhetsförvaltningen på Carnegie Private Banking

Vår syn: Hållbara investeringar kan ge bättre riskjusterad avkastning. Vi exkluderar inte branscher, då detta visat sig inverka negativt på den riskjusterade avkastningen, utan stödjer principen best in class.

Kunskap hos fondförvaltarna: En stor del av det kapital som Carnegie handhar sköts av externa fondförvaltare runt om i världen. Fokus är därför att förstå förvaltarnas inställning till ESG-frågor och hur de kan påverka det finansiella resultatet.

Kontroll: Vi låter konsultföretaget Ethix genomlysa underliggande innehav i de fonder vi investerar i. Avvikelser diskuteras med förvaltaren, och vi tar sedan ställning till om fonden ska behållas. Vi uppmuntrar förvaltaren att arbeta med påverkan gentemot berörda företag.