Har du skrivit framtidsfullmakt?

Nu kan du utse någon som sköter din ekonomi om du blir svårt sjuk. Nedan tar familjerättsjurist Susanne Forsman upp några legala aspekter kring framtidsfullmakten.

Syftet med en framtidsfullmakt är att den som är frisk och vid sina sinnens fulla bruk ska kunna skriva en fullmakt till en eller flera betrodda personer att ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter den dag fullmaktsgivaren har mist sin beslutsförmåga. Det är alltså ett privaträttsligt alternativ till att utse god man eller förvaltare, vilket överförmyndare eller domstol gör.

Det som väcker mest frågor och kritik är att fullmaktshavaren avgör när det är dags att börja använda framtidsfullmakten. Det kan leda till tvist med huvudmannen själv (fullmaktsgivaren) och i vissa fall dennes anhöriga.

Många undrar om det inte behövs ett läkarintyg för att avgöra när fullmakten ska träda i kraft. Som lagen är utformad krävs dock inget läkarintyg eller annat utlåtande för att fullmakten ska kunna börja användas. Fullmaktshavaren ska i stället informera fullmaktsgivaren och dennes närmast anhöriga om att han eller hon börjar använda fullmakten.

Det finns dock ett antal föreskrifter i lagen som ska minska risken för missbruk och tvister.

  • Domstolsprövning: Är det oklart när fullmakten ska träda i kraft, kan fullmaktshavaren få frågan prövad i domstol. Rätten kan då begära ett läkarintyg. Fullmaktsgivaren kan också i fullmakten föreskriva att ikraftträdandet ska domstolsprövas,och då måste detta ske.
  • Redovisning: Fullmaktsgivaren kan utse en person som ska granska fullmaktshavarens verksamhet och till vilken fullmaktshavaren årligen ska redovisa sitt uppdrag.
  • Överförmyndaren har en viss tillsynsfunktion i och med att misstänkt missbruk av framtidsfullmakter ska kunna anmälas dit.

Det är min reflektion än så länge att de flesta som vill upprätta en framtidsfullmakt gör det till någon de känner stort förtroende för och därför inte bryr sig om föreskrifter om granskare och domstolsgodkännande.Trots de tillämpningsproblem som kan uppkomma tycker jag det är bättre att upprätta en fullmakt med vetskap om denna risk än att inte ha någon fullmakt alls.

 

FAKTA: Framtidsfullmakt

  • Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för dig att ge någon en fullmakt som får användas när du själv inte längre är i stånd att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter – en framtidsfullmakt.
  • Framtidsfullmakten kan vara generellt utformad och gälla alla ekonomiska och personliga angelägenheter men kan också gälla specifika åtgärder. 
  • Det är inte så svårt att skriva självafullmakten, men eftersom det finns vissa formkrav, exempelvis på vem som får upprätta en framtidsfullmakt och hur den ska bevittnas, rekommenderas att en jurist anlitas för upprättandet.

Carnegie Private Banking  där kunskap och kapital möts