Ta kontroll över en oviss framtid

Nu införs framtidsfullmakten som gör det möjligt att själv bestämma vem som företräder dig när du i framtiden är ur stånd att sköta ekonomi och andra angelägenheter. Familjerättsjurist Susanne Forsman berättar hur det går till.

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som gör det möjligt för dig att ge någon en fullmakt som får användas när du själv inte längre är i stånd att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. En sådan fullmakt kallas framtidsfullmakt och tanken är att den ska kunna användas som ett alternativ till att förordna god man eller förvaltare i många fall där det annars skulle bli nödvändigt.

Möjligheten att själv kunna få bestämma vem eller vilka som ska kunna få företräda en har diskuterats länge men det är först nu som det blir verklighet. Institutet med framtidsfullmakt finns redan i våra grannländer Finland och Norge och i Danmark används det inom ramen för regler vanliga fullmakter. Även i många anglosaxiska länder finns liknande fullmakter. En alltmer åldrande befolkning medför att behovet av hjälp kommer att öka och det är därför regeringen nu föreslår att lagen om framtidsfullmakt ska införas som en möjlighet att avlasta det allmänna.

En framtidsfullmakt kan upprättas redan nu och kommer då att gälla från och med lagens ikraftträdande. Den kommer att kunna ges till en eller flera personer och den kan antingen vara generell så att den omfattar alla ekonomiska och personliga angelägenheter eller gälla endast för en mer specifik situation, till exempel handel med värdepaper eller försäljning av en fastighet.

Framtidsfullmakten kommer än så länge inte att gälla för medicinska frågor eller vård och den kan inte heller användas för familjerättsliga handlingar som att ingå äktenskap eller upprätta testamente.

Det blir den som har fått fullmakten- fullmaktshavaren- som ska avgöra när huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstång inte längre kan sköta sina ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmakten därmed ska börja användas. Det kommer alltså inte att krävas läkarintyg eller annat utlåtande från någon utomstående. Dock kommer det att finnas möjlighet för fullmaktshavaren att få saken prövad i domstol om det råder oklarhet kring huvudmannens beslutsförmåga. Huvudmannen ska också kunna utse en person som får uppdraget att vara granskare av framtidsfullmakten och till en sådan person ska fullmaktshavaren i så fall avge redovisning årligen.

Framtidsfullmakten ska upprättas när huvudmannen har kvar sin beslutsförmåga och formkraven vid upprättandet liknar de som gäller för testamente. Den ska upprättas skriftligen i närvaro av två vittnen.

En framtidsfullmakt ersätter inte automatiskt andra fullmakter som huvudmannen kan ha lämnat tidigare men lagen ger fullmaktshavaren rätt att återkalla dem. Framtidsfullmakten behöver inte gälla för hela den återstående livstiden men huvudmannens beslutsoförmåga ska ha en viss varaktighet. En tillfällig oförmåga att hantera sina egna angelägenheter räcker inte för att framtidsfullmakten ska träda ikraft.

Överförmyndaren får en viss tillsynsfunktion i och med att det ska gå att anmäla misstanke om missbruk av framtidsfullmakten dit men den är i första hand en privaträttslig angelägenhet där huvudmannens önskemål och vilja ska tillmätas stor betydelse. Därmed skiljer det sig mot vad som gäller för godmanskap och förvaltarskap.

Möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt är efterlängtad av många och i allt väsentligt tror jag den kommer att fungera bra. Det finns dock risk för vissa tillämpningsproblem som t.ex. att avgöra när framtidsfullmakten ska börja användas och omfattningen av fullmaktshavarens rättigheter.

Är du intresserad av att upprätta en framtidsfullmakt är du välkommen att kontakta oss jurister på Carnegie Private Banking.