Är ESG hållbart?

Omallokering pågår: Inflödet till hållbarhetsfonder fortsätter under pandemin och fondindustrin lanserar en uppsjö av produkter.

Allt fler investerare ställer om sina portföljer och viktar mot ansvarsfulla investeringar, ESG, som står för miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyr­ning. På aktiemarknaden talas det allt oftare om ESG-vinnare och vad som blir nästa stora ESG-trade. En image som världsför­bättrare har i flera fall gjort bolag omåttligt populära och belönat dem med höga multip­lar. Riskerar en ESG-bubbla att växa fram, likt it-bubblan vid millennieskiftet?

Visst finns det likheter. Investerare har onekligen väldigt höga förhoppningar om att de här bolagen ska förändra och rädda världen. När allt fler placerare jagar samma typ av bolag och kapitalet forsar in i ett till­gångsslag eller en sektor uppstår ofta knapp­hetsprissättning med inflaterade kurser.

Även om värderingen på sina håll är ohållbar är det viktigt att fastslå: Hållbar­het är ingen bubbla, lika lite som internet var det 1999. ESG är en game changer. Att allokera hållbart är en rimlig metod för att bygga långsiktig ekonomisk motståndskraft i sin investeringsportfölj. Förändringen i investerarlandskapet är strukturell och det är konsumenterna som visar vägen, bland annat med ett stadigt nettoinflöde till håll­bara investeringar. Låt oss klä det i siffror!

Under tredje kvartalet attraherade euro­peiska hållbarhetsfonder 53 miljarder euro. Det var lite lägre än andra kvartalets 56 miljarder euro, men hållbarhets­andelen av det totala fondkapitalflödet ökade till 40 procent. Det visar Morningstars kvartalssam­manställning över flöden i europe­iska hållbarhetsfonder.

Inom aktiefonder har europeiska håll­barhetsfonder haft ett positivt nettoinflöde tolv kvartal i rad. Under denna period har konventionella aktiefonder haft utflöden under hälften av kvartalen, framför allt för­sta kvartalet i år. Då spred pandemiutbrottet stor osäkerhet och investerarna sålde av sina aktiefonder. Nettoinflödet till hållbarhets­fonder fortsatte dock i oförminskad takt.

De abrupta och omvälvande förändringar som pandemin har orsakat har tydliggjort och förstärkt vikten av att bygga hållbara och motståndskraftiga affärsmodeller. En ökande andel av investerarnas pengar letar sig därför till hållbara investeringar. Omallokering pågår – och mer blir det.

Fondindustrin har svarat upp mot det kraftigt ökade intresset för hållbara inves­teringar genom att hålla ett högt tempo i sin produktutveckling. Under tredje kvar­talet lanserades 105 nya hållbarhetsfonder i Europa, vilket summerar till hela 333 nykomlingar för årets första nio månader. Det motsvarar mer än en ny fond om dagen. Det totala antalet hållbarhetsfonder i Europa är nu på rekordhöga 2 898 fonder.

Förvaltare tenderar att ESG-investera enligt principen bestinclass, det vill säga välja det bolag i varje sektor som har bäst ESG-score. Det spär onekligen på bubbelrisken i enskilda bolag. Samtidigt går det att motivera högre multiplar, åtminstone till en viss del.

Med dagens nollränta jagar investerare i större utsträckning efter aktier med till­växt. ESG-bolag har en attraktiv strukturell tillväxtprofil. Dessutom premieras förutsäg­barheten i efterfrågan, i det här fallet av lag­krav och EU:s taxonomi som innebär något av ett paradigmskifte.

Som alltid på aktiemarknaden bör man dock lyfta ett varningens finger. Det kan fin­nas risker med en för stor regelstyrd efter­frågan, där allt större kapital ska hitta en tillåten placering för att uppfylla hållbar­hetskriterier. Vi får se felallokeringar och värderingsbubblor även i framtiden. Guld och gröna skogar går inte alltid ihop.

 

Tanka medan du kan

För koldioxidneutralitet 2050 krävs stora omställningar. Storbritannien planerar att förbjuda försäljning av fossildrivna fordon2030. Japan, Kina och den amerikanska delstaten Kalifornien satsar på 2035. I Frankrike och Singapore är målet 2040.

Hållbart fondkapital ökade under hösten

Tillgångar i europeiska hållbarhetsfonder steg till 882 miljarder euro under tredje kvartalet, en ökning med 10 procent jämfört med det andra kvartalet. Hållbara tillgångar utgör i dag 9,3 procent av de totala europeiska tillgångarna, enligt data från Morningstar.

Författare

Jonas
Elofsson

Börsredaktör

Relaterade artiklar

Makttrenden som lyfter ESG
Hållbarhet
Rebecka Elkert.

Makttrenden som lyfter ESG

Kvinnor skapar och bestämmer över alltmer av världens privata välstånd. Vad betyder det för planetens...