”Det handlar om en helt ny spelplan”

Alla svenska företag med exponering mot Storbritannien kommer att påverkas av brexit. Kartlägg din situation och försök påverka makthavare att utforma ett så gynnsamt nytt regelverk som möjlig, menar brexit-professorn Erik Lagerlöf.  

Sverige kommer i hög grad att påverkas av att Storbritannien lämnar EU – vilket är viktigt att inse. Det understryker Erik Lagerlöf som är jurist på advokatbyrån Vinge och adjungerad professor vid Handelshögskolan med fokus på internationella relationer och nu särskilt brexit-processen.

– Storbritannien är vår absolut bästa vän inom EU. Utan britterna blir vi ensamma och det finns exempelvis risker att vi inte vinner gehör för vår positiva syn på frihandel. Med en möjlig förskjutning av tyngdpunkten längre söderut kan Frankrike få en starkare roll, och därmed kan protektionistiska tendenser få större genomslag i EU, säger Erik Lagerlöf (bilden nedan).

– Dessutom har Storbritannien varit en garant för att länder utanför eurozonen inte diskrimineras jämfört med länder som har euron som valuta. Vi har redan sett tendenser från EU som skulle kunna innebära större skillnader mellan länder inom och utanför eurozonen.

Alla svenska företag, stora som små, med exponering mot Storbritannien kommer att påverkas av brexit, framhåller Erik Lagerlöf. Anledningen är att den EU-rättsliga lagstiftnigen, som har mycket stor genomslagskraft, inte längre kommer att omfatta Storbritannien när landet lämnar EU.

– I dag påverkar EU-rätten förhållandet mellan Sverige och Storbritannien på en mängd olika sätt, givetvis export och import av varor, tjänster och kapital, men det handlar också om exempelvis överföring av data och har man verksamhet i Storbritannien måste man fundera på vad som händer ens anställda.   

– Det handlar också om att svenska företag kan tävla på lika villkor som brittiska i Storbritannien. I dag förbjuder EU-rätten särbehandling, men man kan fundera på om Skanska och andra liknande företag framöver kommer att kunna delta i exempelvis upphandlingar på samma villkor som brittiska företag.

Hur kan då svenska företag förbereda sig på Brexit? Enligt Erik Lagerlöf handlar det om tre viktiga åtgärder, där den första är att kartlägga hur exponerad företagets verksamhet är mot Storbritannien. Den andra, och många gånger svårare uppgiften, är att ta reda på hur denna exponering påverkas av EU-rätten.

– EU-rätten är i dag så pass bred att det knappt finns något område som inte påverkas av dess regler. Det innebär att lagstiftning som i dag är central och viktig för ditt företag kan komma att se annorlunda ut när Storbritannien lämnar EU. Det måste man ha koll på.

Den tredje åtgärden Erik Lagerlöf föreslår är att försöka att påverka makthavare, både på hemmaplan och i EU, för att den nya lagstiftningen ska bli så bra som möjligt.

– Har man gjort analysen ovan vet man hur man vill att regelverket ska se ut. Då är det jätteviktigt att göra sin röst hörd, för det handlar om en helt ny spelplan, ett nytt regelverk som du ska leva med framöver.

Hur ska företag tänka i den mer dagliga kontakten med Storbritannien?

– Det kan exempelvis handla om så konkreta frågor som hur man skriver ett avtal. Vilka lagval ska göras? Det kan också handla om frågor om var man framöver bör lägga produktion av vissa varor utifrån de risker, alternativt möjligheter, som ett brittiskt utträde ur EU för med sig.

– Ett företag måste vara medvetet om hur dess tillvaro kan komma att förändras.  Dessutom, ju närmare vi kommer ett brittiskt utträde desto troligare är det att det går att säga något om hur den förändrade tillvaron faktiskt kommer att se ut.