Diversifiera med Irma och Maria

INVESTERINGSCASE Vädrets och naturens nyckfullhet är stor - och därmed behovet av försäkringsskydd. Klimatförändringar är i fokus. Finansiella instrument som hanterar naturkatastofrisk ger hjälp till drabbade - och goda riskspridningseffekter i portföljen.

Se film 1: Investeringsklimat och portföljrekommendationer

Det finns ett stort behov hos både privatpersoner och företag av att försäkra hus och andra tillgångar mot naturkatastrofer. Dessa skadeorsaker är normalt undantagna i hem- och företagsförsäkringar. Speciellt stor är marknaden i områden som ofta drabbas av naturkatastrofer och där betalningsförmågan är tillräckligt stor. Det gäller främst USA, men även i någon mån Japan och Europa.

För att hantera denna efterfrågan finns sedan mer än 20 år en internationell marknad för försäkringsrisker. Där sker handel med försäkringsrelaterade instrument (insurance-linked securities,ILS) i form av kontrakt, bland annat obligationer, som kan ges ut av återförsäkringsbolag, försäkringsbolag eller företag som vill skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser.

Mest kända är så kallade cat bonds, katastrofobligationer. Förenklat fungerar cat bonds så att investeraren under löptiden får en kupongränta, som utgörs av försäkringspremien för att en viss naturkatastrof inträffar samt ränta på säkerheten (kapitalet som investeraren har satt in). Om en fördefinierad försäkringshändelse, till exempel en översvämning eller en skogsbrand, inträffar kan pengar i vissa fall tas ur säkerheten för att betalas ut till den drabbade försäkringstagaren. Inträffar det inte, så återbetalas säkerheten när obligationen löper ut. Löptiden på en catbond är vanligtvis tre år, men kan vara såväl längre som kortare.

Ur investerarperspektiv är cat bonds intressanta då de ger en förutbestämd avkastning (givet att ingen katastrof inträffar), och samtidigt en god riskspridning i portföljen. Till skillnad från en vanlig obligation saknar ju en eventuell förlust på en cat bond, orsakad av en naturkatastrof, helt samband med rörelserna på finansmarknaderna. Eftersom säkerheten återinvesteras i tremånadersräntepapper ger cat bonds dessutom visst skydd mot inflation och stiganderäntor.

Allt fler stora institutioner har investerat i tillgångsslaget, exempelvis svenska AP3 som gått in med 4 miljarder kronor. Sedan det främsta indexet för cat bonds, Swiss Re Cat Bond Index, startade 2002 har cat bonds gett en god riskjusterad avkastning. Tillgångsslaget påverkades inte heller av de kraftiga värdefallen som drabbade aktier 2002, 2008 och 2011.

Samtidigt är ju utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa men svåra katastrofer med substantiella förluster. Förr eller senare kommer det att inträffa en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat risk-marknaden.

Ett talande exempel är den svåra jordbävningen i San Francisco 1906: Om den hade inträffat i dag, skulle skadorna motsvara 200 miljarderdollar – drygt 30 procent av det insatta kapitalet i cat bonds. Försäkringsbolagen skulle dock ta en stor del av smällen.

År 2017, och framför allt hösten, var besvärligt för cat bonds och andra försäkringsinstrument, med tre förödande orkaner i Atlanten och Mexikanska golfen (Harvey, Irma och Maria), samt jordbävning i Mexiko och bränder i Kalifornien. Därför kommer sannolikt premierna på dessa försäkringaratt öka, enligt de flesta branschkännares bedömningar med cirka 10 procent. Det framstår därmed som ett taktiskt fördelaktigt tillfälle att nu gå in på den intressanta cat bond-marknaden, inte minst mot bakgrund av högt värderade finansiella marknader i övrigt.

Det är dock viktigt att se långsiktigt på investeringen som ett diversifierande komplement i portföljen, inte minst då det ibland föreligger risker för relativt stora värdefall. I en diversifierad långsiktig totalportfölj kan tillgångsslaget utgöra 2–3 procent. Den okorrelerade egenskapen i tillgångsslaget, tillsammans med den låga ränterisken och ännu lägre kreditrisken, är attraktivt.

Det är också viktigt att ha en aktivt förvaltad fond med ett erfaret förvaltarteam, som har djup förståelse för och har verkat länge i denna smala och relativt illikvida marknad. Att själv försöka köpa dessa värdepapper är väldigt svårt och inte att rekommendera.

Hållbar placering
Likt green bonds kan cat risk som tillgångsslag sägas vara en typ av hållbar investering. Medan gröna obligationer verkar för att minska utsläppen, bygger cat bonds elasticitet, det vill säga finansiell motståndskraft mot de klimatförändringar vi redan har orsakat. Utan cat risk-marknaden skulle faktiskt många bli utan försäkring. Hittills har cat bonds främst hanterat risker i högtutvecklade ekonomier, men lösningar för utvecklingsekonomier har gått snabbt de senaste åren.


Läs vår senaste strategirapport 

Ej kund – provläs här

Kund – Läs rapporten i Carnegie Online