I samklang med globala utvecklingsmål

Som ett ansvarstagande bolag och del av finansbranschen och näringslivet är det en prioriterad uppgift för Carnegie att bidra till en hållbar utveckling och omställning till en klimatneutral ekonomi. Med bolagets samlade kompetens inom analys, förvaltning och företagande som stöd, arbetar medarbetarna med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Sex av dessa mål ser vi som särskilt viktiga och relevanta för vår verksamhet. Vi bidrar på olika sätt till de utvalda målen som harmonierar med våra egna verksamhetsmål. Det huvudsakliga bidraget sker genom att bistå kunderna med hållbar rådgivning, men även genom att samverka med andra, både i branschen och i samhället i övrigt.

Mål 5: Jämställdhet

Delmål 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Carnegie: Carnegie verkar för en inkluderande arbetsmiljö, med lika arbetsvillkor för alla. Under 2019 kompletterade Carnegie sin årliga medarbetarundersökning med ett extra fokus på jämställhetsfrågor, för att skapa ett tydligare underlag för att driva förbättringsarbete.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad
företagsamhet.
Carnegie: Carnegie har under flera år aktivt arbetat med att synliggöra och stimulera tillväxten av nya företag på marknaden. Detta sker dels genom egna initiativ riktat till entreprenörer i tidiga skeden, men också genom löpande engagemang och finansiellt stöd till Ung Företagsamhet och sociala entreprenörer runtom i världen.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag
och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till
finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt
deras integrering i värdekedjor och marknader.
Carnegie: Under 2019 genomfördes initiativet Framtidens Entreprenör för sjätte året i rad, ett samarbete med Svenska Dagbladet som syftar till att underlätta utvecklingen för bolag i tidiga faser i behov av kapital. Sedan starten 2014 har drygt 80 procent av de deltagande företagen attraherat externt kapital.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och
multinationella företag, att införa hållbara metoder och att
integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
Carnegie: Inom ramen för Carnegies aktieanalys så analyseras samtliga bolag under bevakning ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta utgör ett viktigt underlag för såväl privata som institutionella investerare. Under 2019 instiftade Carnegie även ett hållbarhetspris, i syfte att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera både företag och investerare genom goda exempel.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar
i politik och planering
Carnegie: Carnegie integrerar ESG-perspektiv, bland annat med hänsyn till miljöpåverkan, i sin investeringsprocess inom kapitalförvaltningen, då vi anser att det bidrar till att uppnå målsättningen att generera god riskjusterad avkastning. Detta omfattar all vår diskretionära förvaltning.
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Delmål 17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser
till utvecklingsländerna från många olika källor.
Carnegie: Sedan femton år tillbaka bidrar Carnegie och dess anställda till socialt entreprenörskap runtom i världen. Stödet går till sociala entreprenörer i Indien och Uganda som vill ådstakomma positiv förändring i det lokala samhället genom att förbättra villkoren för barn och unga.