Definition av indexaktie m.m.

Indexpopulationen revideras halvårsvis genom beräkningar den sista börsdagen i maj, och november vilka påverkar indexpopulationen tio handelsdagar senare.

För vart inregistrerat bolag beräknas Börsvärdet genom att totala antalet stamaktier, multipliceras med senaste betalkurs för det av bolagets aktieslag som svarar mot den största andelen av bolagets aktiekapital (största aktieslaget). I de bolag där det största aktieslaget har låg likviditet, eller två aktieslag har samma andel av aktiekapitalet skall det mest omsatta aktieslaget användas.

Börsvärdet jämförs sedan med två gränsvärden och de bolag som har ett börsvärde understigande det undre gränsvärdet ingår i Small Cap. De bolag som har ett börsvärde mellan det undre gränsvärdet och det övre gränsvärdet ingår i Mid Cap. De bolag som har ett börsvärde överstigande det övre gränsvärdet ingår i Large Cap.

Gränsvärdena för Svenska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till SEK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 5,645 respektive 19,756 miljarder kronor. Gränsvärdena för Norska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till NOK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 3,468 respektive 12,129 miljarder Norska kronor.

 Gränsvärdena för Finska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex, på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 0,5 respektive 1,5 miljarder Euro.

Gränsvärdena för Danska bolag framkommer genom att kvoten mellan Carnegies Nordiska Totalindex (omräknad till DKK), på beräkningsdagen och på basdagen (990630) beräknas. Kvoten multipliceras därefter med 2,867 respektive 10,060 miljarder Danska kronor.

Dagens indexvärde erhålls genom att summera de enligt ovan specificerade Börsvärdena, för samtliga i indexpopulationen ingående bolag idag och igår. Eventuell justering (J) för emissioner adderas till gårdagens totala börsvärde för indexpopulationen. Kvoten mellan de framräknade värdena multipliceras därefter med gårdagens indexvärde. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.