Emission utan företrädesrätt

Emission utan företrädesrätt för innehavare av Indexaktie samt konvertering av konvertibelt skuldebrev, optionsutnyttjande e t c.


När Indexberäknaren erhåller information om ovanstående händelser uppdateras antal aktier (At). Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. Genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med gårdagens sista betalkurs (Kt-1) erhålls beloppet för justering av basvärdet (J). 

2.5 Annan justering 
Indexberäknaren kan beträffande justering enligt punkt 2.3, göra annan justering än ovan nämnda eller besluta att ändra en bestämmelse om justering för att upprätthålla syftet med Index. Indexberäknaren ska i så fall meddela indexägaren.

2.6 Utdelning

Ingen justering görs för utdelning.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.