Emission med företrädesrätt

Indexberäknaren skall i nedanstående fall genomföra en justering av index i syfte att index skall återspegla marknadsutvecklingen för de i index ingående bolagen.

2.3.1 Standardmetoden
När en nyemission med företrädesrätt för innehavare av en Indexaktie äger rum och inte på ett avgörande sätt avviker från indexaktien skall enligt den s k standardmetoden antalet indexaktier utökas med verkan från den dag då aktien noteras på fondbörs utan rätt till deltagande i emissionen.

Denna dag justeras basvärdet i enlighet med 2.2 ovan. Genom att multiplicera nytillkommande antal aktier med teckningskurs per aktie erhålls beloppet för justering av basvärdet (J). Samtliga aktier antas tecknas i emissionen.

2.3.2 Fastkursmetoden
Den s k fastkursmetoden skall användas i nedanstående fall och då företrädesrätt för innehavare av Indexaktie föreligger:

i) emission av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller liknande värdepapper, 

ii) erbjudande att förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller erhålla sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, och

iii) nyemission innebärande att en ny typ av aktie ges ut som enligt Indexgivaren på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien.

Fastkursmetoden innebär följande:

Den dag Indexaktien noteras exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) på fondbörs görs indexberäkningen med hjälp av den senaste betalkursen, fastkursen, från föregående dags handel. Fastkursen kommer att användas i indexberäkningen till och med den dag första betalkurs exklusive teckningsrätt (eller motsvarande rättighet) noterats på fondbörs. För den därpå följande dagen beräknas ett nytt basvärde utifrån föregående dags sista betalkurs.

Infaller första dag Indexaktien noteras på fondbörs exklusive emissionsrätt eller motsvarande rättighet på samma dag som aktien noteras utan rätt till vinstutdelning skall fastkursen minskas med den fastställda vinstutdelningen.

2.3.3 Fondemission
Om en fondemission äger rum, avseende Indexaktie, skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien utökas med antalet nya aktier, fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive delrätt på fondbörs. Om en fondemission äger rum, som innebär att en ny typ av aktie ges ut som, enligt indexberäknaren, på ett avgörande sätt avviker från Indexaktien skall fastkursmetoden enligt punkt 2.3.2 användas.

2.3.4 Uppdelning (split) och sammanläggning
Om en uppdelning (split) eller sammanläggning av aktierna äger rum i en Indexaktie skall antalet aktier i indexberäkningen för Indexaktien justeras i enlighet med principerna i punkt 2.3.3

2.3.5 Inlösen av Indexaktie

2.3.5.1 Inlösen till överkurs
Vid inlösen av aktier till överkurs skall faskursmetoden enligt punkt 2.3.2 användas. 
  
Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen skall antalet aktier minskas, nedviktas.Nedviktningen sker den dag Indexberäknaren erhåller information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedvikting den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen.

2.3.5.2 Inlösen till underkurs
Föreligger en teckningsperiod på mer än två veckor fr o m den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen skall antalet aktier minskas, nedviktas. Nedviktningen sker den dag Indexberäknaren erhåller information om antalet inlösta aktier. Antalet aktier idag (At) och Antalet aktier igår (At-1) minskas med antalet inlösta aktier. Om teckningsperioden är kortare än två veckor sker nedvikting den dag Indexaktien noteras exklusive rätt att deltaga i inlösen

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.