Beräkning av Indexvärde

Indext = = (Σ(At*(Kt* Xt))/Σ(At-1*(Kt-1* Xt-1)+(J* Xt-1))) * Indext-1

Beteckning Förklaring
Indext Indexvärde idag
At Bolagets totala antal aktier idag
Kt Betalkursen för bolagets största aktieserie idag
Xt Växelkurs till EURO idag
At-1 Bolagets totala antal aktier igår
Kt-1 Betalkursen för bolagets största aktieserie igår
Xt-1 Växelkurs till EURO igår
J Belopp för justering av basvärde vid emissioner och dylikt
Indext-1 Indexvärde igår

Summorna löper över alla i indexpopulationen ingående aktier.


2.2.1 Kurs (K)
Med kurs avses senaste betalkurs i inhemsk valuta. Detta gäller även vid börsstopp.

Indexberäknaren erhåller normalt kursinformation genom automatiserad datafångst från de Nordiska fondbörserna. För det fall automatiserad datafångst från Nordisk fondbörs helt eller delvis inte går att genomföra har Indexberäknaren rätt att på annat sätt tillförsäkra sig om erforderlig kursinformation för att beräkna index.

2.2.2 Antal aktier (A)
Antalet aktier per Indexaktie framgår av Indexberäknarens vid var tid gällande Carnegie index aktielista. Förändringar av antalet aktier till följd av emissioner beaktas först från och med den tidpunkt då ny betalkurs noterats efter sådan emission.

2.2.3 Växelkurs (X)
Aktiekurserna i Nordiska Index omräknas till EURO och för respektive land används lokal valuta i beräkningen. Växelomräkning utförs vid sista nordiska fondbörs stängning.

2.2.4 Indexvärde

2.2.5 Börsdag
Index beräknas då någon av fondbörserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors är öppen för handel. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.