Beräkning av genomsnittsindex

Vid beräkning av genomsnittsindex för en dag skall kursen på respektive Indexaktie utgöras av omsättningen i kronor räknat på fondbörs avseende Indexaktien dividerat med däremot svarande antal aktier (genomsittskurs). Vid beräkningen av genomsnittskurs för Indexaktie skall endast avslut som gjorts inom det vid tidpunkten för avslutet rådande kursintervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs beaktas.

Om enligt Indexberäknarens bedömning kursen på Indexaktie viss dag otillbörligt påverkats varvid genomsnittsindex inte på ett representativt sätt kan beräknas, kan Indexberäknaren bortse från den dagen och istället beräkna genomsnittskurs från närmast föregående dag eller vidta annan åtgärd så att representativ genomsnittskurs erhålls. 

4. Ändring av Regelverk 
Indexägaren förbehåller sig rätten att ändra i regelverket om detta är nödvändigt för att syftet med index skall upprätthållas eller om lag, förordning eller myndighetsavgörande gör detta nödvändigt. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.