INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om Carnegie Investment Bank AB (publ)

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie eller banken), organisationsnummer 516406-0138, med säte i Stockholm, kan kontaktas via brev, telefon eller fax på följande adress/nummer:

HUVUDKONTOR                               

LOKALKONTOR

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB

103 38 STOCKHOLM

Box 2143

403 13 GÖTEBORG

Stortorget 9

211 22 MALMÖ

BESÖKSADRESS Regeringsgatan 56

BESÖKSADRESS Sankt Eriksgatan 6

BESÖKSADRESS

Stortorget 9

TEL 08 5886 88 00

FAX 08 5886 91 38

TEL 031 743 08 80

FAX 031 13 54 02

TEL 040 665 52 00

FAX 040 665 52 01

Behandling av personuppgifter

När du skickar in en intresseförfrågan via ett formulär så kommer Carnegie att som personuppgiftsansvarig behandla dina personuppgifter. Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas och vart du kan vända dig om du har några frågor.

Syftet och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna kontakta dig och hjälpa dig med ditt önskemål om att veta mer om vårt erbjudande, få ett förslag eller bli kund.

Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Carnegies berättigade intresse av att marknadsföra bankens tjänster. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än vad som beskrivs i detta dokument.

När sker behandlingen av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter påbörjas när du fyller i ett formulär där Carnegie är avsändare.

Mottagare av dina personuppgifter

Vid en intresseförfrågan så registreras du i våra databas- och nyhetsbrevs-leverantörers samt vår egen kunddatabas. Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till tredje land.

I ovan nämnda situationer är Carnegie personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Carnegies använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Carnegies instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Carnegies instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Carnegie sparar dina uppgifter upp till 18 månader efter att du har fyllt i formuläret och skickat in det till oss. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår informationsskrift som du hittar här: https://www.carnegie.se/allmanna/allmanna_bestammelser/   

Kontaktinformation till DPO

Information om vilka personuppgifter som behandlas av banken, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ytterligare information om bankens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dpo@carnegie.se. I de fall du vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.