Förändringar i vår fondförvaltning

Carnegie Fund of Funds International

Carnegie Fund of Funds International byter fondstruktur från en så kallad FCP (Fonds commun de placement) till en SICAV (société d'investissement à capital variable) vilket innebär att fonden går från en kontraktsrättlig form till en bolagsform vilket ger ett tydligare regelverk att inordna fonden under.

Fonden namnändras till Utländska Aktier och fusioneras med den utländska delen av aktiefonden Carnegie Build. Dessa båda portföljer förvaltas idag efter samma investeringsriktlinjer och av samma förvaltare vilket resulterat i att det är samma innehav i portföljerna. Andelsägare i Fund of Funds International kommer därför att ha oförändrade innehav, förvaltningsprocess, förvaltningsfilosofi, mål och risk framöver. 

Carnegie Shield och Carnegie Build

Carnegie Shield och Carnegie Build kommer att delas upp i fyra nya fonder, en för varje tillgångsslag: Svenska Aktier, Utländska Aktier, Räntebärande Investeringar samt Alternativa Investeringar. Praktiskt innebär det att Carnegie Shield delas i två delar medan Carnegie Build knoppar av de utländska aktierna och sedan byter namn till Svenska Aktier. Syftet med detta är att kunna särskilja tillgångsslagen som har olika risknivå, förväntad avkastning, samvariation (korrelation)och valutaexponering. Genom en uppdelning kommer vi att kunna skapa en ännu mer ändamålsenlig förvaltning för dig där risknivån bättre matchar dina förvaltningsmål och riskvilja. Det möjliggör även för dig att exkludera ett eller flera av tillgångsslagen om du önskar en annan förvaltning på denna del. Kort sagt ökar vi din flexibilitet!

Alternativa Investeringar

I den nya fonden Alternativa Investeringar läggs Carnegie Shields innehav i hedgefonder. Denna nya fond blir månadshandlad eftersom det möjliggör investeringar i ett mycket bredare förvaltningsutbud. Vi inkluderar innehav som inte handlas dagligen för att få åtkomst till den relativt sett högre förväntade avkastning och lägre korrelation som dessa innehav kan erbjuda.

Detta innebär att om du vill köpa andelar i Alternativa Investeringar behöver du meddela Carnegie det 10 bankdagar före månadsskiftet för att din order ska verkställas från och med den första i nästkommande månad, annars kommer din order att verkställas först månaden därefter. Vill du istället sälja andelar behöver vi ordern senast 12 bankdagar innan månadsskiftet. Vid försäljning erhålls likvid normalt 20 bankdagar efter det månadsskifte då försäljningen verkställts, men kan utbetalas tidigare utifrån fondens möjligheter att göra så.

För dig med diskretionärt uppdrag kan vi komma att komplettera investeringen i Alternativa Investeringar med en investering i ett dagligt handlat instrument, en fond eller en ETF. Detta gör vi för att lättare kunna hantera rebalansering alternativt taktisk allokering i förvaltningen. På ditt kontoutdrag kommer du då att förutom innehavet i Alternativa Investeringar även att inneha ett annat instrument inom samma tillgångsslag (Hedgefonder/Alternativa fonder).

Svenska Aktier

Förvaltningen av Svenska Aktier kommer att baseras på Carnegies högt rankade analysavdelning. Svenska Aktier utnyttjar Carnegies omfattande analyskapacitet på den svenska aktiemarknaden och investerar i en portfölj med de svenska aktier som för tillfället bedöms ha starkast kurspotential. Förvaltningen kommer att följa Carnegie Analys riktkursförändringar och bestå av en portfölj med cirka 20-40 aktier. Förvaltningen kommer således att ha sin grund i Carnegies fundamentala aktieanalys, men även ha ett inslag av momentumeffekt, eftersom en riktkursförändring statistiskt sett har en positiv påverkan på aktuell aktie.

Skatt

De kommande förändringarna i våra fonder Carnegie Shield, Carnegie Build och Carnegie Fund of Funds International utgör ett byte och som i skatterättsligt hänseende betraktas som överlåtelse av tillgångar. En kapitalvinst eller kapitalförlust kan uppstå som du ska deklarera för året efter förändringen. Det föreligger dock osäkerhet kring rättsläget avseende skattekonsekvenserna kring ombildning av fonder. Vi har lämnat in en ansökan till Skatterättsnämnden för förhandsbesked i frågan. Svar väntas under hösten 2017. 

Vi uppmanar dig samtidigt att se över den skattemässiga strukturen kring dina placeringar. Att äga finansiella instrument inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK) eller en försäkring kan i många fall vara fördelaktigt jämfört med förvaring i en sedvanlig depå. För att flytta från den ena skattestrukturen till den andra krävs att de finansiella instrumenten först avyttras och sedan återköps och att resultatet deklareras. Prata med din rådgivare som kan hjälpa dig tillrätta och se vilken struktur som passar just dig. 

Stopp för handel

Vi tar emot köp- och säljordrar i Carnegie Shield och Carnegie Build fram till klockan 15.00 den 20 september. Likviddag den 25 september.

Vi tar emot köp- och säljordrar i Carnegie Fund of funds International fram till klockan 15.00 den 21 september. Likviddag den 25 september.

Handel i de nya fonderna Svenska Aktier, Utländska Aktier, Räntebärande Investeringar och Alternativa Investeringar öppnar den 27 september och ordrar fram till klockan 15.00 ger exponering från och med den 29 september, förutom för Alternativa Investeringar som månadshandlas enligt villkoren ovan. Likviddag den 3 oktober.

Konverteringen

För Carnegie Shield och Carnegie Build kommer vi att dela upp innehaven från två till fyra fonder så att du efter konverteringen har precis samma underliggande innehav och till samma värde som du hade haft om de gamla fonderna funnits kvar. Hur stor andel som förs över till respektive ny fond avgörs av en värdering av fondernas innehav efter marknadens stängning den 26 september. Ungefärligen kommer 80% av Carnegie Shield föras över till Räntebärande Investeringar och resterande cirka 20% till Alternativa Investeringar. Motsvarande ungefärliga relation för Carnegie Build är 75% till Utländska Aktier och 25% kvarstår till Svenska Aktier.

Carnegie Fund of Funds International byter skal och namn till Utländska Investeringar.

Den nya NAV-kursen (fondens marknadsvärdering) för Räntebärande Investeringar och Alternativa Investeringar sätts till 100 per den 26 september och antalet andelar du äger justeras i enlighet med detta. För Utländska Aktier kommer NAV-kursen att bli densamma som NAV-kursen för Carnegie Fund of Funds International per den 26 september för två andelsklasser och 100 för övriga andelsklasser. Svenska Aktier ärver NAV från Build, det vill säga sista värdet för Build behålls som startpunkt för Svenska Aktier.

Du kommer att se konverteringen i Carnegie Online den 29 september, och då inklusive de nya fondernas första marknadsrörelser från den 27 september.

Ändrad basvaluta

Carnegie Fund of Funds International har idag basvaluta i dollar. Det innebär att samtliga investeringar växlas till dollar innan andelar köps. När denna fond konverteras till Utländska Aktier ändras basvalutan till svenska kronor. Det innebär att svenska investerare inte behöver växla sin valuta vid transaktioner och således belastas av växlingskostnader.

Samtliga fyra nya fonder har basvaluta i svenska kronor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.