Guider och kunskap

Viktig information
Innehållet är utgivet av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Den information – antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. – som anges i dokumentet är framtagen av Carnegie. Informationen är baserad på källor som av Carnegie bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i nämnda information.

 

Användande av information
Innehållet riktar sig uteslutande till bosatta i Sverige och är således inte riktat till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt begränsad. Det åligger personer som tagit del av detta dokument att själva informera sig om och iaktta dessa regler.

Ingen del av innehållet skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i dokumentet återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd.  Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av dokumentet.

 

Risker
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Potentiella intressekonflikter
Carnegie strävar efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå och hanteras då enligt fastställda rutiner och interna regelverk.

Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.