Disclaimer: Trendcase

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) är en nordisk investmentbank med verksamhet inom områdena Securities, Investment Banking, Private Banking och Fonder. Carnegies verksamheter står under kontinuerlig tillsyn av Finansinspektionen i Sverige och av dess motsvarigheter i andra länder där Carnegie bedriververksamhet.

Intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Det finns interna reglerför hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att uppnå en rättvis hantering av kunderna.Trots detta finns det anledning att informera om att Carnegie, vid sitt erbjudande av olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat kan komma att:- vara ekonomisk rådgivare till bolag i vars aktier (eller andra finansiella instrument) en kund uppdrar åt Carnegie att utföra värdepapperstransaktioner. Rådgivningen kanvara knuten till uppdrag åt Carnegie att bistå bolaget vid kapitalanskaffning, uppköpserbjudanden eller liknande. Carnegie kan även ha andra affärsrelationer med bolaget.- handla för egen räkning (inkluderande åtaganden som så kallad market maker) i de finansiella instrument i vilka en kund uppdrar åt Carnegie att utföravärdepapperstransaktioner. Detta innebär bland annat att Carnegie kan komma att ha positioner i instrumentet ifråga samt även komma att träda in som motpart tillkunden vid affärsavslut.

Om en intressekonflikt skulle uppstå, hanteras den enligt de fastställda rutinerna och det interna regelverket.Carnegies avdelning för Investment Banking arbetar aktivt för att erhålla uppdrag eller affärsmöjligheter av emittenter på marknaden. Därför bör kunden vara medvetenom att Carnegie kan komma att erhålla ekonomisk kompensation av en emittent omnämnd i detta Trendcase. Carnegies analytiker eller till analytikern närståendepersoner, med undantag för en övergångsperiod, är inte tillåtna att inneha värdepapper i en emittent för vilken en affärsrekommendation utarbetats.

Källor

Trendcase baseras på analys från ett antal olika analyshus, dock främst Carnegies egen. Dessutom används teknisk analys som en källa till Trendcase. Teknisk analysbaseras generellt på undersökningar av kursrörelser och handelsvolymer och beaktar därför inte annan grundläggande fakta om underliggande emittent. Åsikten iTrendcase kan skilja sig eller stå i konflikt med andra rekommendationer framställda av bolaget. Trots att Carnegie nedlagt tillbörlig omsorg för att innehållet i Trendcaseskall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Carnegie att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Kunden skall vidare vara införstådd med att deframtidsutsikter avseende värdepappersmarknaden som framförs i Trendcase inte alltid kommer att infrias. Carnegie friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsettvårdslöshet, gentemot kunden eller tredje man, för förlust, av vad slag det vara må, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av eller kan anses härröra fråninnehållet i Trendcase. Grafserier kommer vanligtvis från Bloomberg, Macrobond, Datastream eller Reuters.

Ansvar

Trendcase tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller någotråd, vare sig att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.Trendcase tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller annars kundspecifika behov. Kund bör söka finansiell rådgivning i detenskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta värdepappersinvesteringar och handel med aktier eller andra finansiella instrument som omtalas eller åsyftas i Trendcase.Kunden bör därför endast beakta Trendcase som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Andra källor att beakta bör bl a vara marknadsnyheter samt fundamentalanalys.

Carnegie påminner kunden om att handel med värdepapper är förknippad med risker. Kunden måste vara införstådd med att:

- Placering och andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk;
- Kunden noga måste sätta sig in i de regler som gäller för handel med finansiella instrument, särskilt de finansiella instrument som kunden avser att handla i;
- Vid handel med finansiella instrument måste kund kontrollera avräkningsnota samt omgående reklamera eventuella fel till Carnegie;
- Kunden fortlöpande måste bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument;
- Kunden själv skall initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar och andra positioner.Innehållet i Trendcase är skrivet av Martin Theimer, Investment Strategy, Carnegie Privatbank.

Innehållet i Trendcase är skyddat av upphovsrätt och får inte utan Carnegies tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.