Prislista Privattjänst

Tjänst (min 1 000 000 kr i depåvärde)  
Private Banking Online (inkl moms)
0,75% per år [1]
Kapitalförvaltning, diskretionär (inkl moms) 1% per år [1]
Nordiska aktier & konvertibla skuldebrev
 
Minimicourtage  200 kr (via Carnegie Online 100 kr)
Courtage börsnoterade aktier 0,45% (via Carnegie Online 0,30%)
Onoterade aktier & konvertibla skuldebrev 0,65%
Övriga utländska värdepapper  
Minimicourtage 300 kr
Courtage aktier + konvertibler < 1 000 000 kr 0,65%
Courtage aktier + konvertibler > 1 000 000 kr 0,50%
Courtage ryska värdepapper 2%
Courtage övriga Emerging Markets 1% 
Teckningsoptioner   
Minimicourtage 200 kr 
Courtage 0,65%
Förlagsbevis   
Minimicourtage  200 kr
Courtage 0,15%
SOX- och OTC-obligationer  
Minimicourtage 200 kr
Courtage 0,45%
Premieobligationer  
Minimicourtage  200 kr 
Courtage 0,30%
Strukturerade produkter   
Minimicourtage 200 kr
Courtage, börsnoterade 1%
Courtage, onoterade 1%
OMX standardiserade optioner & terminer  
Minimicourtage 250 kr
Courtage aktie-/indexoptioner < 50 000 kr  1,80%
Courtage aktie-/indexoptioner > 50 000 kr 1,30%
Courtage indexterminer 0,10%
Courtage aktieterminer 0,30%
Clearingavgifter optioner & terminer OMX  
I enlighet med Nasdaq OMX avgiftlista  
Fonder  
Administrativ avgift standardutbud 50 kr/transaktion
Administrativ avgift övriga fonder enligt offert
Övriga värdepapper & tjänster  Kontakta Carnegie 
Administrativa avgifter  
Depåavgift (inkl moms)                       Depåvärde 0-1 000 000 kr 1% per år [1]
                                    ________        Depåvärde överstigande 1 000 000 kr  0,5% per år på överskjutande belopp [1]
                                ________            För depå med tjänsteavtal  ingen avgift
                                         ________   För investeringssparkonto med tjänsteavtal ingen avgift
Flytt av utländska värdepapper till annan bank/fondkommissionär  1 000 kr/värdepapper 
Växlingsavgift vid växling till/från SEK  0,30%
Betalning av räkningar/faktura 48 kr/st
Expressbetalning till svensk bankkonto/plusgiro 100 kr
Betalning till utländskt konto 150 kr
Expressbetalning till utländskt konto 450 kr
Engagemangsspecifikation per timme 500 kr
Omstämpling av utländska fysiska värdepapper Utländska bankers avgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På courtage som genereras i ett förvaltningsuppdrag kan moms i förekommande fall tillkomma enligt ny myndighetspraxis.

Detta prisblad implementeras successivt från och med den 1 januari 2017.

 

[1] Debiteras kvartalsvis i efterskott. Det värdebaserade depåarvodet/-avgiften beräknas på det genomsnittliga marknadsvärdet av de tillgångar som förvaras på depå under varje kvartal.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.