Förvaltar ditt kapital

Carnegies Investment Strategy-team ansvarar för strategi och portföljförvaltning för Privatbankens kunder. 

Avkastning och riskhante­ring är vårt fokus, säger Bri­an Cordischi, chef för grup­pen Investment Strategy och Carnegies Chief Investment Offi­cer med 30 års kunskaper från fi­nansbranschen i USA (Goldman Sachs), Storbritannien (Barclays Wealth) och Sverige (Alfred Berg).

Det är i hans grupp som de dagliga investeringsbeslu­ten fattas om du valt att placera i diskretionär för­valtning, det vill säga överlåtit till experterna på Carnegie att löpan­de sköta ditt kapital.

Investment Strategy består av tio specialister, alla med gedigen utbildning och ofta med lång erfa­renhet av kapitalförvaltning. Olika kompetensområden i teamet in­kluderar tillgångsallokering, risk­hantering samt värdepappers- och fondval. Här finns experter inom svenska aktier, utländska aktier, hedgefonder och räntepapper/krediter.

– Det är vi som ansvarar för de diskretionära port­följerna och dess ut­veckling, naturligtvis inom ramen för de begränsningar som kunden satt upp, säger Johan Voss-Schra­der, ansvarig för de diskretionära portföljerna och med en bakgrund som bland annat Managing Part­ner på kapitalförvaltaren Systema­tic Capital.

Men även du som valt rådgivande förvaltning, och därmed själv fat­tar de löpande investeringsbeslu­ten med stöd från Carnegie, får i hög grad nytta av Investment Stra­tegy’s arbete. Det är nämligen här de flesta affärsförslag tas fram som ligger till grund för rådgivningen på Private Banking – oavsett vem som är din kontaktperson.

– Vi är ett starkt team som stän­digt letar efter de bästa investe­ringsmöjligheterna för att ditt kapital ska växa så mycket som möjligt, givet den risknivå du valt, säger Brian Cordischi. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.