Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Börssentimentet ska prövas!

Börsen föll tillbaka något under förra veckan till följd av tillväxtoro. Överlag är marknadssentimentet fortsatt urstarkt, men det kommer att prövas rejält under denna vecka. Det finns ett flertal hot mot den globala ekonomins återhämtning som kommer att adresseras under innevarande handelsvecka, såsom budgetförhandlingarna i USA, Italienska valet och Federal Reserves velande kring stimulanser. Samtidigt innehåller den makroekonomiska agendan en färsk ISM-siffra för februari.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Under förra veckan föll världens aktiemarknader överlag och det var den första negativa börsveckan i år för exempelvis S&P500 (nedgången stannade dock på blygsamma -0,3 procent). Nedgången föranleddes av oro för att Fed ska börja dra tillbaka sina stimulanser tidigare än beräknat. Det är främst de månatliga stödköpen av värdepapper om 85 miljarder dollar som medlemmarna i Feds räntekommitté nu diskuterar och när ett eventuellt tillbakadragande kan tänkas ske. Medlemmarna uttrycker en viss oro för kostnaderna att ytterligare expandera centralbankens balansräkning. Samtidigt är en majoritet av medlemmarna fortsatt för att tydliga förbättringar på arbetsmarknaden bör ske innan stimulansåtgärderna kan börja dras tillbaka (arbetslösheten ned under 6,5 procent). Därför kommer centralbankschefen, Ben Bernankes, halvårsvisa penningpolitiska anförande inför representanthusets finansutskott, där han beskriver tillståndet i den amerikanska ekonomin, att tilldra sig stort intresse. Det sker under tisdagen. 

Senare i veckan, fredagen den 1 mars, inträffar de automatiska budgetnedskärningar som USA sköt fram 2 månader vid årsskiftet, om inte något annat beslutas innan det. Under veckan kommer således Obama och republikanerna att fortsätta förhandlingarna kring budgetutgifterna (intäktssidan slöt man en överenskommelse kring i början av januari). Om Kongressen inte agerar kommer utgifter att reduceras med 85 miljarder dollar under de resterande tio månaderna av budgetåret och med 1,2 trillioner dollar under de kommande nio åren. Beräkningar indikerar att den negativa effekten på BNP kan komma att uppgå till cirka 0,5 procent för 2013 (marknaden förväntar sig en real BNP-tillväxt i USA på knappt 2 procent, så det blir en märkbar effekt). Men förhoppningsvis når politikerna en uppgörelse innan fredag.  

På fredag presenteras även ISM-index för februari och marknaden förväntar sig en siffra på 52,5 efter 53,1 under januari, vilket var den högsta siffran på nio månader. Ett index över 50 indikerar att den amerikanska tillverkningsekonomin expanderar (utgör cirka 12 procent av den totala ekonomin) och vice versa. De regionala mätningarna har inte gett något tydligt signal, exempelvis var Philadelphia Fed ned och New York Fed vände upp.  

Även det italienska valet kommer att få påverkan på de globala finansmarknaderna. Vallokalerna stänger på måndagen och under tisdagen bör de första tillförlitliga prognoserna publiceras. Kommer italienarna att rösta för en fortsatt hård budgetsaneringspolitik eller en återgång till den mer populistiska politik som fördes under Berlusconi. I den senaste mätningen (8 februari) hade Bersanis vänster-mittenkoalition 35 procent av rösterna medan Berlusconis mitten-högerkoalition har 29 procent. Mario Monti har 14 procent. Italien tillåter inga undersökningar de två sista veckorna innan valet, men Berlusconi har fortsatt med sina populistiska utspel såsom att ta bort den fastighetsskatt som betalas av 80 procent av de italienska hushållen. Det troligaste är att Bersani och Monti lyckas bilda en svag koalition och lyckas detta bör det vara det mest marknadsvänliga alternativet och italienska obligationsräntor bedöms falla. Nås inte en majoritet kan det mycket väl komma att resultera i ett nyval och ökad turbulens på finansmarknaderna.

Hur reagerar börsen när stimulanser försvinner?

 De finansiella marknaderna har nu i allt högre grad börjat förbereda sig på ett liv efter stimulanserna. Men vad kan vi förvänta oss för börsreaktion om Federal Reserve inleder ett avslutande av sina stimulanser? Det är lite svårt att veta eftersom dagens omfattande stimulanser, i form av centralbankernas värdepappersköp, tidigare saknat motsvarighet. Men om vi jämställer ett borttagande av stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder under de senaste 20 åren (1993, 1999 och 2004). Erfarenheten från dessa är att börsen går ganska svagt inför och efter första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod har inletts försvinner dramatiken kring höjningarna. Marknaden vänjer sig och andra faktorer är viktigare. Så det är trendskiftet från stimulanser till åtstramningar som är negativt.

Som vi resonerat i de senaste Veckans Viktigaste bör vi närma oss en rekyl. Rapportperioden har givit stöd och månadskiften har historiskt varit starka börsperioder, varför vi bedömt att en rekyl troligtvis först skulle inträffa därefter. Vi har bedömt att marknaden kan bli mer orolig inför slutet av februari, då dels USA ska förhandla om budgetutgifter och dels det Italienska folket gå till valurnorna. Men marknaden är stark och den relativt stora oron för en svag makroekonomisk statistik som vi såg under hösten har reverserats. Marknaderna befinner sig trots allt fortsatt i en s.k. ”sweet spot”, dvs den ekonomiska tillväxten förbättras (men potentialen framöver är betydande), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling.

 Kortsiktigt kommer det sannolikt snart en rekyl och för den med kortare horisont är en ökad vaksamhet på sin plats. Men efter den senaste tidens starka kursuppgångar är det många på marknaden som pratar om en rekyl och när något är konsensus brukar det ju vanligtvis inte inträffa. Det är dessutom oftast svårt att förutspå det korta tradingklimatet och är du mer långsiktig är det förmodligen bättre att vara investerad och följa med i den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.