Våra bästa idéer

GLOBAL

Skagen Global  Aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Fonden ska ha god spridning såväl geografiskt som över branscher, på grundval av var värde skapas. Placeringsfokus ligger på enskilda företag som är solida och ändå lågt prissatta – oberoende av vilken marknad eller bransch de tillhör.


USA

Blackrock US Basic Value – Aktiefond som investerar till största delen i aktier noterade i USA. Fonden investerar i större värdebolag och portföljen består av 60-80 innehav. I sin analys söker förvaltaren främst efter bolag som de anser är undervärderad, detta innebär en fokusering på cyklisk industri snarare än tillväxtbolag. Förvaltaren fokuserar på bolag med låga P/E-tal och aktier där intresset och förväntningarna är låga. 

GAM Star US All Cap Equity – Fonden investerar på den amerikanska aktiemarknaden. Genom en disciplinerad ”bottom up-investeringsstrategi” har fonden levererat överavkastning de senaste fem åren.  


EUROPA

Schroders European Equity Alpha – Fonden placerar i aktier i europeiska företag. För att uppnå kapitaltillväxt investerar förvaltaren i en noga utvald värdepappersportfölj, som bedöms kunna erbjuda den bästa möjligheten för framtida tillväxt. 


TILLVÄXTMARKNADER

Skagen Kon-Tiki – Fonden placerar i bolag vars verksamhet har anknytning till tillväxtmarknader. Förvaltaren strävar efter att hitta bolag av hög kvalitet till lågt pris, som kännetecknas av att de är undervärderade och otillräckligt analyserade.

GAM Star China Equity – GAM Star China Equity är en fond som söker en bra riskjusterad avkastning över en konjunkturcykel. Fonden investerar i företag som har tillgångar i, eller där vinsterna härstammar från, Kina eller Hong Kong. Förvaltarteamet söker de underliggande drivkrafterna i dessa ekonomier och försöker på så sätt fånga de företag som gynnas av Kinas starka tillväxt. 


SVERIGE

Catella Reavinstfond – Fonden investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade instrument men kan också investera i utländska aktier och räntebärande fondpapper. I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond.

Enter Sverige – En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i svenska aktier. Aktieurvalet baseras på fundamental analys, där utgångspunkten är det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar snarare än makrofaktorer som räntan och valutan. Fondens placeringar skall ske i branscher och företag som har förutsättningar för god värdetillväxt.

Lannebo Småbolagsfond – Lannebo Småbolag erbjuder en exponering mot den svenska småbolagsmarknaden genom en grundlig bolags- och aktieanalys samt en aktiv förvaltning. Fonden investerar i bolag och inte i branscher, vilket medför att fondens förvaltning karaktäriseras av ett omfattande analysarbete och många företagsbesök.

Lannebo Sverige – Fonden investerar på den svenska aktiemarknaden via en aktiv
förvaltning, där placeringarna baseras på fundamental analys. Fonden investerar i bolag som har stabila balansräkningar som är optimerade utifrån rörelserisken i bolaget och där styrelse och ledning är kompetenta med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Carnegie Sverigefond - Fonden placerar i svenska aktier. Förvaltningen är aktiv, det vill säga att den är frikopplad från index. Idealföretaget ska ha goda framtidsutsikter, hög historisk lönsamhet och ledningen ska ha samma mål som aktieägarna. Fonden har en koncentrerad portfölj med 20-40 aktier och positionerna är långsiktiga. Beslutsunderlaget består av regelbundna företagsbesök och såväl intern som extern analys. Fondens målsättning är i första hand att skapa stabil och positiv avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.   

RÄNTA

Carnegie Svensk Kort Räntefond – Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet.

Carnegie Likviditetsfond - Carnegie Likviditetsfond är en räntefond som placerar
i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor av främst svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens löptid får inte överstiga ett år. Målsättningen är i första hand att skapa positiv och stabil avkastning och i andra hand att
överträffa jämförelseindex.

Carnegie Corporate Bond - Fonden placerar framförallt i räntebärande värdepapper,
bland annat företagsobligationer emitterade av svenska och nordiska företag. Fonden har en genomsnittlig löptid på ca 3–5 år. Fonden ger en möjlighet till högre avkastning jämfört med traditionellt räntesparande. 


HEDGEFONDER

Brummer Multi-Strategy – Brummer Multi-Strategy strävar efter att över tiden visa en positiv avkastning med små svängningar i resultatet. Förvaltningskonceptet bygger på idén att det är klokt att kombinera fonder med god förväntad riskjusterad avkastning och låg inbördes samvariation (korrelation) i avkastningen.

OPM Alfa – Hedgefond-i-fond som investerar med hög riskspridning i internationella hedgefonder. Fonden investerar brett inom olika hedgefondstrategier och olika geografiska regioner. Denna strategi med bred riskspridning går internationellt under benämningen multistrategi.

Norron Target – Norron Target är en dagligt handlad multistrategi-hedgefond. Fonden är absolutinriktad och med lågt risktagande, med ett avkastningsmål på 6-9% per år med en standardavvikelse på 3-7 % per år. Fonden investerar i ett antal större nordiska börsbolag samt en stor andel av fonden investeras i räntebärande instrument. Aktieinnehaven skyddas i varierande proportion med indexterminer, indexderivat samt korta positioner i utvalda enskilda aktier. De räntebärande värdepapperna består av såväl i statspapper som i företagskrediter, med lång eller kort duration.

 

Riskinformation
Investeringar i värdepapper (exempelvis aktier, fondandelar och strukturerade produkter) är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, beställ fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport. Kontakta oss på telefon: 08-676 88 00.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.