Veckostrategi från Carnegie Privatbank

Viktig makrovecka!

Denna vecka kommer marknaden rikta störst fokus mot fredagens amerikanska sysselsättningsstatistik, som kommer få stor betydelse inför Fed:s räntemöte den 17-18 september. De globala finansmarknaderna kommer därutöver fortsatt att följa den turbulenta händelseutvecklingen inom emerging markets och Syrien.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Under föregående vecka fortsatte turbulensen inom emerging markets (EM) och Syrienoron (högre oljepris) att pressa de finansiella marknaderna. De flesta globala börser var ned med 2-3 procent och MSCI World föll med 2,2 procent. Mot slutet av veckan stabiliserades dock situationen till följd av att en möjlig amerikansk intervention i Syrien verkar dröja. Men som vi skrev i föregående Veckans Viktigaste är det inte troligt att oron inom EM blåser över på kort sikt. Dessa länder är fortsatt utsatta för en ordentlig åtstramning av de finansiella villkoren, i takt med att de kraftiga kapitalutflödena fortsätter. Det påverkar valutorna som faller på bred front. Resultatet är fallande aktiemarknader, stigande obligationsräntor och räntehöjningar från ländernas centralbanker, nu senast Brasilien i förra veckan. I ett lite längre perspektiv är det naturligtvis positivt med fallande valutakurser som ger positiva effekter på exporten och tillväxten och därmed även på ländernas bytesbalans. Men kortsiktigt kommer marknaderna att fokusera på de negativa ekonomiska effekterna och hur länderna hanterar det kraftiga inflationstrycket som kommer från valutaförsvagningen.

Marknadens farhågor är att fler länder inom EM kommer att drabbas och att oron sprider sig dels inom EM och i en förlängning även till de utvecklade marknaderna (DM) och därmed hämmar den globala tillväxten. Ett kraftigt stigande oljepris, i spåren av en accelererande utveckling i Syrien, skulle också kunna få en tillväxthämmande påverkan. Ett vanligt antagande är att en ökning med 10 dollar/fat slår med 0,2 procentenheter mot BNP-tillväxten för OECD-länderna. Men det förutsätter att oljepriset håller sig på en högre nivå under en längre tid.

I takt med att tillväxtoron ökat på marknaden kommer denna veckas statistik att bli högintressant. Dels kommer det inköpschefsindex från USA (ISM), Eurozonen och Kina och dels kommer det amerikansk sysselsättningsstatistik för augusti. Generellt har statistiken hållit i den positiva trend som inleddes under sommaren. Europa har fortsatt att överraska positivt medan statistiken från USA och Kina varit relativt stabil (se graf). Marknaden kommer helt klart att uppmärksamma fredagens sysselsättningssiffror mest. Huvudfokus under sommaren har varit riktad mot när Fed ska börja ett tillbakadragande av sina stimulanser. Fed och Bernanke har varit tydliga med att stimulanserna (QE3) gradvis ska minskas med start ”senare” i år och avslutas i mitten på 2014, i fall arbetslösheten fallit ned till 7 procent. Marknaden förväntar sig i dagsläget att stimulanerna ska minskas från 85 miljarder dollar i månaden till cirka 75 miljarder dollar i samband med räntemötet den 17-18 september. Eftersom sysselsättningssiffrorna på fredag blir de sista innan räntemötet kommer de att få stor betydelse på vilka förväntningar marknaden kommer att ha på mötet och vad Fed kommer kommunicera. Marknaden förväntar sig att den amerikanska ekonomin skapade 180 000 nya arbetstillfällen under augusti, jämfört med 162 000 under juli. Den totala arbetslösheten förväntas ligga kvar på 7,4 procent (se graf nedan).

 

 

 

Osäkerheten har ökat – EM i fokus

Det är tydligt att de finansiella marknaderna kräver en högre premie för att investera i tillväxtmarknadsländer med höga bytesbalansunderskott, såsom Indonesien och Indien. Vi ser en risk i att den nu uppkomna oron sprider sig inom tillväxtmarknaderna, vilket i en förlängning skulle kunna påverka även de utvecklade länderna. Åtminstone kommer marknaden att oroa sig för ett sådant scenario ytterligare en tid, vilket kommer hämma risktillgångar. Vad skulle då kunna förbättra situationen inom EM? Vi bedömer att en bättre än förväntad utveckling i Kina, eller nya stimulanser från landet, skulle kunna utgöra en sådan avgörande positiv händelse.

Sedan ser vi även en risk i rådande vinstförväntningar. I takt med att stimulanserna nu minskas kommer marknadens fokus att öka på bolagens förväntade vinstutveckling. Och den har hittills varit svag med en negativ vinstrevideringstrend. Trots att Q2-rapporterna var relativt stabila gav de inte tillräckligt stöd för att vända den negativa vinstrevideringstrenden som rått det senaste året. Sedan i början av juli har den amerikanska marknaden sänkt vinstförväntningarna för 2013 med 0,5 procentenheter till 8 procent och samma trend har vi i Norden. Trots detta förväntar sig marknaden fortsatt en vinsttillväxt om drygt 10 procent för S&P500 och 17 procent på den nordiska marknaden under 2014. Det trots att bolagen visat nya rekordmarginaler. Marknaden har drivits av multipelexpansion, men förr eller senare behövs vinsttillväxt och för det krävs det global tillväxt.

I det perspektivet är det dock positivt att de globala tillväxtutsikterna har förbättrats under sommaren med bättre än förväntad statistik från Europa, men även från USA. Det tyder på en starkare global tillväxttakt under 2014 (runt 3,5 procent). I dagsläget handlas S&P500 till ett framåtblickande P/E-tal om ca 16x, vilket lite beroende på vilken tidshorisont man väljer, får sägas vara kring historiska snitt. Således är börsen varken dyr eller billig för tillfället.

Kombinationen av stigande aktiemarknader under sommaren och en högre osäkerhet i form av spridningsrisker inom tillväxtmarknaderna, stigande räntor och osäkerhet kring Fed:s tillbakadragande av stimulanser medförde att Carnegie Privatbank nyligen sänkt aktievikten från en 4:a till en 3:a på en skala från 1-5 för en global blandportfölj. Vi bedömer att de positiva fundamentala faktorerna är på plats, men att osäkerheten har ökat kortsiktigt och att en neutral aktierekommendation för tillfället bäst återspeglar det rådande riskklimatet.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.