Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Fortsatt Cypernfokus

Denna nyhetsfattiga påskvecka kommer investerarna att följa marknadens reaktioner på Cypernuppgörelsen. Cypern gav aldrig något köptillfälle, marknaden såg igenom det och bedömde att den finansiella effekten var för begränsad för att verkligen betyda något. Marknaden är stark och värderingen stiger, men trots detta finns det fortsatt potential.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

De olika intressesfärerna i det Cypriotiska bankproblemet har nått en överenskommelse, men för den skull är inte dramat helt över ännu. Marknadens reaktioner under de kommande dagarna kommer vara intressanta att följa, då den ekonomiska turbulensen kring Cypern medfört ett minskat förtroende för euroområdets förmåga att lösa kriser och åter kastat ljus på den politiska risken. Någon form av ringar på vattnet kommer det att föra med sig.  

Men ur ett investerarperspektiv finns det åtminstone en intressant slutsats som kan dras av den senaste tidens turbulens. Många investerare hade hoppats att cypernkrisen skulle pressa kurserna ordentligt och skapa ett bra köptillfälle, men så blev det inte denna gång. Marknaden såg igenom det och ansåg att den finansiella effekten var för begränsad för att verkligen betyda något. Cypern är helt enkelt inte tillräckligt betydelsefull för att få en större inverkan på den globala ekonomin och dess finansiella system. De globala aktiemarknaderna var ned cirka 1 procent under förra veckan, där de europeiska börsindexen var ned något mer (EuroStoxx50 ned -1,6 procent), ingen dramatik alls således efter den starka utveckling vi haft hittills under året. 

Marknaden kommer således ägna denna nyhetsfattiga och av påsken avkortade handelsvecka att följa reaktionerna på Cypernuppgörelsen. Men redan nästa vecka kommer fokus att åter riktas på amerikansk statistik i form av ISM (måndag) och sysselsättningssiffror (fredag), vilka är viktiga komponenter i det rådande osäkra konjunkturläget. Den senaste sysselsättningssiffran för februari var stark och visade att den amerikanska ekonomin skapade 236 000 nya arbetstillfällen under månaden mot förväntade 165 000. Den totala arbetslösheten föll samtidigt från 7,9 till 7,7 procent. Det är naturligtvis positivt ur ett tillväxtperspektiv att sysselsätningen förbättras och kan USA:s ekonomi fortsätta att skapa ca 250 000 arbeten i månaden bör landet kunna uppnå en BNP-tillväxt kring 3 procent, vilket är betydligt över rådande marknadsförväntningar kring 2 procent. I ett historiskt perspektiv har börsen (S&P500) oftast utvecklats väl när sysselsättningen förbättrats (se graf nedan) vilket bådar gott för framtiden. 

I ett kortare perspektiv kan dock den förbättrade sysselsättningen komma att verka lite negativt på marknaderna och orsaken är Federal Reserve. Centralbanken har annonserat att de ska överge stimulanserna vid en arbetslöshet kring 6,5 procent och i fall de rådande månadssiffrorna håller i sig är vi snart där (inom 6-12 månader). Ifall vi jämställer ett borttagande av stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder under de senaste 20 åren (1993, 1999 och 2004). Erfarenheten från dessa är att börsen går ganska svagt inför och efter första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod har inletts försvinner dramatiken kring höjningarna. Marknaden vänjer sig och andra faktorer är viktigare. Så det är trendskiftet från stimulanser till åtstramningar som är negativt. Marknaden kommer högst sannolikt att börja fokusera allt mer på detta framöver.

Stark aktiemarknad – men värderingen avskräcker inte

Det positiva sentimentet bröts inte av Cypernturbulensen, vilket visar vilken styrka marknaden för tillfället präglas av. Det framåtblickande P/E-talet på S&P500 har ökat från 11x sedan sommaren 2011 till 13,5x idag. Värderingsökningen är naturlig till följd av de framsteg som dels konjunkturen gjort och dels de stabiliserande och stimulerande åtgärder som världens större centralbanker genomfört. I ett mer stabilt marknadsläge, förvisso i en lågtillväxtmiljö, bör P/E-talen kunna handlas upp mot 14-15 utan att det bör vara för ansträngt. Således behöver inte nya rekordnivåer på exempelvis amerikanska Dow Jones och S&P500 vara avskräckande. 

Det finns även andra skillnader denna gång jämför med de senaste topparna 2000 och 2007. En viktig skillnad är att företagsvinsterna är högre nu än vad de var vid tidigare tillfällen. Exempelvis har bolagen på S&P500 dubbelt så höga vinster nu som under toppen 2000. Vid den senaste toppen var dessutom den amerikanska styrräntan 6 procent mot 0 procent nu och statsobligationsräntan 6 procent mot drygt 2 procent i dagsläget. Visst bedriver Federal Reserve ett omfattande stimulansprogram nu som ger stöd, men det är viktigt att ha i åtanke att det inte bara är dessa stimulanser som drivit aktiemarknaderna utan att företagsvinsterna är starka och de är den främsta orsaken bakom de nya rekordnoteringarna för aktier. 

Vid de senaste två topparna på Dow Jones, år 2000 och 2007, handlades indexet till P/E 26x respektive 17x, medan dagens värdering är drygt 13x. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det ger som sagt ett P/E-tal om drygt 13x, vilket är attraktivt relativt sitt medianvärde under de senaste 25-åren på 15x.  

Riskaptiten har fått stöd från dels ledande indikatorer, såsom amerikanska ISM-index och tyska IFO-index och dels har marknaderna börjat se igenom ett svagt 2013 i tillväxttermer och istället börjat fokusera på 2014-15. Marknaderna befinner sig dessutom trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. Men investerarna är väldigt positiva för tillfället (negativt) och kortsiktigt bör det sannolikt snart komma en rekyl (som även kan ta form av en konsolidering i tid, dvs en sidlänges gående marknad). Vi ser dock fortsatt rekyler som bra köplägen och Carnegie Privatbank har fortsatt aktievikten 4 (övervikt) på en skala 1-5 för andelen aktier i en global blandportfölj.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.