Veckostrategi från Carnegie Privatbank

STRATEGI

Fokus på Bernanke och Cypern

Denna vecka kommer investerarna att fokusera på Fed och amerikansk bostadsstatistik samt följa utvecklingen på Cypern och potentiella spridningseffekter. Hittills har börssentimentet varit väldigt starkt med nya rekordnoteringar på flera stora börsindex, men det är flera betydande skillnader nu mot tidigare toppar. Risken för en kortsiktig rekyl är naturligtvis hög men aktieomgivningen är fortsatt gynnsam, där tillväxten förbättras, inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera.

 

Av CARNEGIE PRIVATBANK

Globala aktiemarknader hade återigen en stark utveckling under förra veckan. Samtliga större marknader utvecklades positiv med undantag från Kina som återigen föll. Därmed fortsätter den trend som vi sett sedan årsskiftet, där Sverige, Tyskland och USA är upp 6-10 procent medan Europa haft en svagare utveckling och Kina noterat nedgångar. En ganska fragmenterad bild således så här långt in på börsåret 2013. 

Under söndagen kom en uppgörelse inom eurogruppen om ett stödpaket till Cypern, vilket varit under förhandling en längre tid. Däremot var upplägget en överraskning för marknaden. I räddningspaket på 10 miljarder euro, ingår en skatt på banksparares insättningar som totalt beräknas inbringa 5,8 miljarder euro, där sparares innehav under 100 000 euro beskattas med 6,75 procent och innehav däröver med 9,9 procent. Även om det inte finns några större orsaker att frukta ”bank runs” i cypriotiska banker, eftersom bankerna har god likviditet och obegränsade villkor från ECB, eller en smittspridning till det europeiska banksystemet, så är tillvägagångssättet nytt och skapar osäkerhet för liknande upplägg i andra länder (något eurogruppens ordförande inte uttryckligen kan utesluta). Att politikerna kontinuerligt förändrar reglerna skapar också osäkerhet och förbättrar knappast den misstro som allmänhetens inom euroområdet känner för dess politiker. Det är dock viktigt att Cyperns parlament kan komma överens om stödpaketet så att den osäkerheten kan falna. Ett sådant besked väntas under den närmsta tiden (kommande dagen/dagarna). 

Fokus kommer även att riktas mot Fed och centralbankens räntebesked på onsdagen. Fed:s ledamöter befinner sig i en diskussion kring hur länge deras obligationsköp ska fortgå, som för tillfället uppgår till 85 miljarder dollar i månaden. Tanken med obligationsköpen att de i förlängningen ska stimulera tillväxten i ekonomin och förbättra sysselsätningen. I takt med att ekonomin nu återhämtar sig har marknaden i allt större utsträckning börjat fundera på tidpunkt för ett avslutande av stimulanserna och centralbanken har närmat sig ämnet genom uttalanden om ett tillbakadragande när väl arbetsmarknaden förbättrat sig substantiellt (arbetslösheten ska ned till 6,5 procent). Den senaste sysselsättningsstatistiken visar dock styrka (nuvarande arbetslöshet 7,7 procent) och arbetsmarknaden förbättras i snabbare takt än tidigare, så all ytterligare information kring detta kommer att vara i fokus. 

Denna vecka kommer det även bostadsrelaterad statistik. Försäljningen av existerande bostäder har stigit till över 5 miljoner i årstakt, vilket är den starkaste försäljningsökningen sedan november 2009 (toppnoteringen på 7,25 miljoner i årstakt är från september 2005 och försäljningen bottnade på 3,45 miljoner i juli 2012). Även nybyggnationen har tagit fart och takten är 915 000 byggnadsstarter för tillfället. Det är viktigt att bostadsmarknaden stabiliserats och att priserna börjat stiga eftersom värdestegringen på boendet ger en trygghet. Samtidigt förbättras arbetsmarknaden och bolåneräntorna är på rekordlåga nivåer. Sammantaget ökar detta konsumtionsviljan, vilket vi börjat se i detaljhandelsstatistiken, som är så viktig för landets BNP-tillväxt.

Nya rekordnoteringar – men stora skillnader 

Aktiemarknaderna har haft en god utveckling hittills under året och exempelvis amerikanska Dow Jones och S&P500 befinner sig på nya rekordnoteringar. Men det finns en del skillnader denna gång jämför med de senaste topparna 2000 och 2007. En viktig skillnad är att företagsvinsterna är högre nu än vad de var vid tidigare tillfällen. Exempelvis har bolagen på S&P500 dubbelt så höga vinster nu som under toppen 2000. Vid den senaste toppen var dessutom den amerikanska styrräntan 6 procent mot 0 procent nu och statsobligationsräntan 6 procent mot drygt 2 procent i dagsläget. Visst bedriver Federal Reserve ett omfattande stimulansprogram nu som ger stöd, men det är viktigt att ha i åtanke att det inte bara är dessa stimulanser som drivit aktiemarknaderna utan att företagsvinsterna är starka och de är den främsta orsaken bakom de nya rekordnoteringarna för aktier. 

Samtidigt är aktier fortsatt relativt billiga. Trots uppgången. För samma vinster betalar investerare 45 procent mindre idag än vad de gjorde år 2000 och 11 procent mindre än 2007. Vid de senaste två topparna på Dow Jones, år 2000 och 2007, handlades indexet till P/E 26x respektive 17x, medan dagens värdering är 13x. Världs-indexet MSCI World handlas till ett P/E-tal om 14,5x, vilket är under dess historiska snitt. Samtidigt ger indexet en direktavkastning om 2,8 procent vilket är i linje med dess 42-åriga medianvärde. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande förväntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent kommande 12-månader. Det ger ett P/E-tal om 13x, vilket är attraktivt relativt sitt medianvärde under de senaste 25-åren på 15x.  

Riskaptiten har fått stöd från dels ledande indikatorer, såsom amerikanska ISM-index och tyska IFO-index och dels har marknaderna börjat se igenom ett svagt 2013 i tillväxttermer och istället börjat fokusera på 2014-15. Marknaderna befinner sig dessutom trots allt fortsatt i en väldigt gynnsam situation, där den ekonomiska tillväxten förbättras (med en betydande potential framöver), inflationen är låg eller fallande och centralbankerna har fortsatt stort utrymme att stimulera (hålla låga räntor). I det klimatet har aktier vanligtvis en stark utveckling. Men investerarna är väldigt positiva för tillfället (negativt) och kortsiktigt kommer det sannolikt snart en rekyl (som även kan ta form av en konsolidering i tid, dvs en sidlänges gående marknad) och Cypernoron skulle kunna vara en utlösande faktor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.