Intressant läge i majspriset!

Carnegie Privatbank ser ett bra läge att ta en position mot ett stigande majspris.  Det är framför allt tre faktorer som talar för ett sådant scenario. Dels kan den pågående oron i Ukraina komma att påverka landets omfattande produktion. Dels har det stora prisfallet i majs under 2013 tagit ned produktionen och ökat efterfrågan under 2014. Därutöver är det ett väldigt intressant tekniskt mönster i majspriset.

 
Av CARNEGIE PRIVATBANK

Vi ser ett bra läge att ta en position mot ett högre majspris. Det finns ett flertal faktorer som talar för ett sådant scenario, dels är Ukraina världens tredje största exportör av majs och står för ca 18 procent av den globala exporten. En störning i Ukrainas produktion eller export kan inte uteslutas till följd av det geopolitiska läget. Ukrainas (och Rysslands) stora exporthamnar ligger vid Svarta Havet och en del av dessa är ju förlagda på Krim (13%). I takt med att den ukrainska valutan fallit har det även påverkat böndernas vilja att exportera majs, istället för att sälja nu kan bönderna välja att lagra majset för att skeppa iväg det längre fram i tiden. Det finns även en risk för att vårsådden kan bli försenad till följd av den oro som finns i landet (såväl säkerhetsrisker som högre inputkostnader i form av bränsle, kemikalier mm). Ekonomiska sanktioner kan också bli aktuella, även om det i dagsläget är högst osäkert hur dessa skulle slå.

Den stora prisuppgången för de flesta grödor under 2012, till följd av svåra väderförhållanden i främst USA medförde att det under normalåret 2013 blev stora prisfall då ett stort utbud nådde marknaden. Majs fanns bland de grödor som upplevde de största prisfallen. För 2014 har det låga majspriset fått som generell effekt att utbudet minskat samtidigt som efterfrågan tagit fart. USA producerar 40% av den årliga globala skörden och av majsproduktionsökningen under förra året stod USA för 47%. Men med de fallande priserna finns det förväntningar om att de amerikanska majsarealerna kommer minskas i år. En större minskning skulle kunna driva priserna vidare upp. Data kring detta kommer under innevarande månad. Dock är lagren relativt höga, vilket kommer hålla tillbaka en alltför stark prisuppgång. Generellt fortsätter dock efterfrågan på majs att stiga i världen, dels för föda och dels för etanoltillverkning.

I dagsläget har vi även ett mycket intressant tekniskt mönster i majspriset. Kursutvecklingen sedan årsskiftet visar att majspriset inte lyckades bryta ned under tidigare bottennivåer utan har istället brutit upp och indikerar en fortsatt potential på ytterligare minst 15-20 procent kommande månader, vilket medför att risk/reward på dagens nivåer är attraktiv. Även det säsongsmässiga mönstret i majspriset är intressant och historisk data visar att man ska köpa majs i april och sälja i juni.

För ytterligare information såsom positionsförslag och timingeffekter kontakat din rådgivare/mäklare.

 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.