Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Ovzon AB (publ)

Styrelsen för Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 350 MSEK (den “Riktade Nyemissionen”) och en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 154 MSEK (”Företrädesemissionen” och tillsammans med den Riktade Nyemissionen, ”Kapitalanskaffningen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.