Inbjudna för befintliga aktieägare i Arcam AB (publ) till teckning av aktier med företrädesrätt

Arcam Aktiebolag (publ) (“Arcam” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 oktober 2017 att styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 juni 2017, beslutat om nyemission om högst 4 109 286 stamaktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Arcam har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.