Inbjudan till förvärv av aktier i Recipharm AB (publ)

Styrelsen för och ägarna till Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Styrelsen för Recipharm har erhållit godkännande från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av Bolagets aktier till handel under bland annat förutsättning att spridningskravet för aktierna uppfylls.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.