Inbjudan till förvärv av aktier i Optomed Oyj

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta prospekt (”Prospektet”). Ett beslut att investera i aktier i Optomed Oyj (”Aktierna”) (”Optomed” eller ”Bolaget”) bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. En investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om yrkande avseende uppgifterna i detta Prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Aktierna.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.