[Villkor TBU]

Carnegies erbjudande enligt denna hemsida (”erbjudandet”) riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Ingen av de emitterade produkterna har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i USA eller till s.k. U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act.  Ingen av de emitterade aprodukterna får heller överlåtas eller utbjudas till försäljning i Australien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion om det förutsätter ytterligare registreringsåtgärder.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospekten, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.
Grundprospekten och annat material får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Australien, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika där distributionen eller emissionen kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kommer anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende.


Ja, jag godkänner Nej, jag godkänner ej
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.