Företrädesemission av nya stamaktier i FastPartner AB (publ)

FastPartner AB (publ) (”FastPartner” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av nya stamaktier (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 3 november 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.