Företrädesemission av nya stamaktier av serie D i AB Sagax (publ)

AB Sagax (publ) (”Sagax” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av nya stamaktier av serie D (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier av serie D i förhållande till det antal aktier, oavsett aktieslag, de ägde på avstämningsdagen den 12 oktober 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.