Företrädesemission av nya preferensaktier i NP3 Fastigheter AB (publ)

NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av nya preferensaktier (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna preferensaktier i förhållande till det antal aktier, oavsett aktieslag, de ägde på avstämningsdagen den 8 februari 2018.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.