Företrädesemission av B-aktier i Venue Retail Group AB (publ)

Styrelsen för Venue Retail Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”VRG”) beslutade den 21 september 2020, bland annat, om en företrädesemission av B-aktier om cirka 94,5 MSEK, i syfte att, efter genomförd företagsrekonstruktion, varuförsörja Bolaget, ställa om butiksnätet, utveckla Bolagets digitala butiker, betala Bolagets ackordsborgenärer och delbetala lån och krediter. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 22 oktober 2020.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.