Företrädesemission av aktier i Tobii AB (publ)

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) offentliggjorde den 7 november 2016 en nyemission för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 2 december 2016.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.